DIFA AUDIOV Audiovisual Media and Theatre
Name in Czech: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Dra_Tvo:B Media and the Dramatic Arts

Introductory information / Instructions

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby

 

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Divadlo a audiovize II

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Semester 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX01History of Theatre I V. Cejpekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAAZX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 P P
DIFA:DAAZX57The art of directing and dramaturgy III J. Šotkovskýzk 1/0/12 - P
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX95Incidental music H. Kovaříkováz 2/0/01 - V
DIFA:DATZ102PC Graphics P. Francánz 0/2/01 - P
DIFA:DATZ103Technology and video production technology P. Francánz 0/2/01 - P
DIFA:DATZ104Creative Photography I P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATZ105Working with light (lighting design) P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 - P
DIFA:DATZ107Practicum in technology and television experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 - P
DIFA:DATZ108Scenic project P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATZ109Basics of PC Work P. Francánz 0/2/42 - P
DIFA:DATZ110Basics of Acting P. Francánz 0/2/42 - P
DIFA:DATZ113Service of Technological Chains P. Francánz 0/4/22 - P
DIFA:DATZ114Electrical Engineering II P. Francánzk 0/2/42 - P
DIFA:DATZ115Sound Technology I, II P. Francánzk 0/2/42 - P
DIFA:DRTZ106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 - P
DIFA:DRTZX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 P P
DIFA:DRTZX24Chapters on History of Film P. Aujezdskýzk 2/0/22 Z P
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II P. Vodičkováz 24/0/01 Z P
51 credits

Semester 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX02History of Theatre II V. Cejpekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAALX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 P P
DIFA:DAALX57The art of directing and dramaturgy IV J. Šotkovskýzk 1/0/12 - P
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX95Incidental music H. Kovaříkováz 2/0/01 - V
DIFA:DATL102PC Graphics P. Francánz 0/2/01 - P
DIFA:DATL103Technology and video production technology P. Francánz 0/2/01 - P
DIFA:DATL104Creative Photography I P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATL106Sound Production Technology P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 - P
DIFA:DATL107Practicum in technology and television experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 - P
DIFA:DATL108Scenic project P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATL111Salon of Creative Writing P. Francánz 0/2/63 - P
DIFA:DATL112Documentary creation DIFA P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.3 - P
DIFA:DATL113Service of Technological Chains P. Francánz 0/4/22 - P
DIFA:DATL115Sound Technology I, II P. Francánzk 0/2/42 - P
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 - P
DIFA:DRTL106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 - P
DIFA:DRTLX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 P P
DIFA:DRTLX24Chapters on History of Film II P. Aujezdskýzk 2/0/22 Z P
51 credits

Semester 3

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX03History of Theatre III P. Trtílekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 - PV
DIFA:DATZ202Chapters language audiovisual works P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATZ203TV formats theatrical journalism and documentary I P. Francánz 1/1/22 - P
DIFA:DATZ205Theatrical Documentary Photography P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATZ206A scenic audiovisual project P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATZ207Documentary filmmaking DIFA - Workshops P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 - V
DIFA:DATZ208Electrical Engineering II P. Francánzk 2/0/12 - P
DIFA:DATZ211Audio-visual recording of a theater performance P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATZ212Practicum AV technology and TV experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 - P
DIFA:DRAZ201Art directing and dramaturgy III M. Horoščákzk 1/0/12 - P
DIFA:DRTZ308Kapitoly z dějin českého filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 Z P
39 credits

Semester 4

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX04History of Theatre IV P. Trtílekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 - PV
DIFA:DATL202Chapters language audiovisual works P. Francánzk 0/2/22 - P
DIFA:DATL203TV formats theatrical journalism and documentary I P. Francánkz 1/1/22 - P
DIFA:DATL204Processing multimedia projects P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATL205Theatrical Documentary Photography P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATL206A scenic audiovisual project P. Francánz 0/2/43 - P
DIFA:DATL207Documentary filmmaking DIFA - Workshops P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 - V
DIFA:DATL209Practical editing P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 - P
DIFA:DATL210Camera practicum P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 - P
DIFA:DATL211Audio-visual recording of a theater performance P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATL212Practicum AV technology and TV experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 - P
DIFA:DATL304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DRAL201Art directing and dramaturgy IV M. Horoščákzk 1/0/12 - P
DIFA:DRTL203Chapters from the History of Czech film P. Aujezdskýzk 2/0/22 Z P
43 credits

Semester 5

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DAAZX62Roots of European culture P. Osolsoběz 2/0/22 Z P
DIFA:DATZ300Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II P. Francánz 1/1/22 - P
DIFA:DATZ301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánz 2/0/22 - P
DIFA:DATZ302Slovo a text v dokumentárním filmu P. Francánkz 0/2/64 - P
DIFA:DATZ303Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 - P
DIFA:DATZ304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATZ305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATZ306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 P P
DIFA:DATZ307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/22 Z P
DIFA:DATZ308Záznam divadelního festivalu Plzeň P. Francánz 0/40/0 Dílna, projekt 1 týden.2 - P
DIFA:DATZ311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DRTZ203Kapitoly z dějin světového filmu III P. Aujezdskýzk 2/2/22 Z P
32 credits

Semester 6

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DAALX62Roots of European culture P. Osolsobězk 2/0/22 Z P
DIFA:DATL301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánzk 2/0/22 - P
DIFA:DATL305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 - P
DIFA:DATL306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 P P
DIFA:DATL307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/148 Z P
DIFA:DATL309Festival Setkání P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 - P
DIFA:DATL311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 - P
26 credits