DAAZX57 The art of directing and dramaturgy

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 104
Prerequisites (in Czech)
nejsou
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámít posluchače s nejvýznamnějšími inscenacemi českých režisérů od 70. let až do současnosti, a to prostřednictvím mnohostranné analýzy všech výrazových komponentů: od textových úprav přes práci s prostorem a mizanscénou,scénografickými elementy, se scénickou hudbou a pohybem a dále s důrazem na způsob režisérovy práce s hercem. Jako materiál pro tyto analýzy budou sloužit dochované audiovizuální (případně audio) záznamy inscenací idalší dokumenty zachycující textovou či vizuální stránku inscenace. Posluchači tak poznají způsob dramaturgova a režisérova přemýšlení o záměrech inscenace i cesty, kterými postupovali při její realizaci. Důraz je při tom kladený na myšlenkovou i stylovou stránku inscenací i na pojmenování osobitého a jedinečného přínosu jejich tvůrců. Posluchači tak dostanou příležitost učit se od nejvýraznějších osobností českého moderního divadla na základě podrobného poznání jejích nejvýznamnějších inscenací. Budou rovněž seznámení s nejvýraznějšími dramaturgickémi koncepty uvedeného období. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět specifikům výrazových prostředků a postupů režisérů a dramaturgů uvedeného období; - porozumět myšlenkovým a společenským souvislostem a podnětům, ze kterých inscenace vznikaly; - analyzovat a objasňovat použité výrazové konponenty v souvislosti s realizací inscenačních záměrů; - uvědomovat si vzájemnou propojenost myšlenkové a výrazové stránky inscenace; - pojmenovat specifičnosti herectví v různých inscenacích; - porozumět způsobu výstavby mizanscény v konkrétní inscenaci; - napsat krátkou esej o specifických prostředcích výstavby konkrétní inscenace.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Drama jako zvláštní typ literárního textu; jeho klíčové znaky; proměny jeho formálních rysů a literární prestiže v dějinách divadla.
 • 2) Stručné dějiny dramaturgie a režie; svázanost obou oborů se stavem dramatu a jejich emancipace ve 20. století (“divadelní reformy”) jako rozchod divadla s dramatem.
 • 3) Fenomén jevištní interpretace textu; inscenace dramatu - výklad uměleckého díla jiným uměleckým dílem; co znamená in-scenování?; interpretace jako výběr a “plodné zúžení”. Inscenační tradice jako zátěž i opora.
 • 4) Dramatická situace, děj, jednání jako základní analytické kategorie. Fabule x syžet (praktické ukázky).
 • 5) Fenomén chronotopu. Motivace a její význam v divadelní praxi. Realismus jako stylová kategorie.
 • 6) Situační analýza konkrétních textů (Hamlet, Maryša, Heda Gablerová).
 • 7) Dramatická postava jako fenomén a obsazení jako základní interpretační gesto.
 • 8) Beseda s MgA. Hanou Kovaříkovou, PhD. na téma “Jak čte režisér inscenovaný text a jak se tomu naučit?”
 • 9) Formulování režijně-dramaturgické koncepce - jak odvyprávět příběh inscenace?
 • 10) Vývoj interpretace a inscenační koncepce během zkouškového procesu. Fenomén náhody a improvizace.
 • 11) Umění konce - závěr inscenace jako završení a vyvrcholení režijně-dramaturgického gesta.
Literature
  required literature
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
  recommended literature
 • Císař, Jan : Základy dramaturgie. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2009. info
 • Hynšt, Miloš: Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru I, II. JAMU 2002, 2006.
 • Grossman, Jan: Analýzy. Československý spisovatel, 1991
 • Frejka, Jiří: Divadlo je vesmír. Divadelní ústav 2004
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2009, 122 pp. ISBN 978-80-86928-59-3. info
  not specified
 • Lukeš, Milan: Umění dramatu, Melantrich 1987.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DAAZX57