DDMLY04 Professional Training Course I

Faculty of Theatre
Winter 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
MgA. Ondřej Vodička (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. David Strnad
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem Kurzu profesní připravenosti I je seznámit studenty s principy profesní praxe a spolupráce v rámci tvůrčích týmů, základními technickými, bezpečnostními a právními informacemi souvisejícími s realizací uměleckých výkonů v technologicky složitých prostorách (divadlech), stejně jako předat základní akademické znalosti týkající se fungování vnitřního prostředí školy, studijních předpisů a plánování vlastní prostupnosti studiem.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování Kurzu profesní připravenosti I schopen:
- zorientovat se ve fungování vnitřního prostředí školy
- zorientovat se ve vnitřních předpisech JAMU
- naplánovat si vlastní prostupnost studiem
- disponovat základními informacemi o první pomoci, BOZP, požární ochraně a psychohygieně
Syllabus (in Czech)
 • - Děkanát
 • - Zahraniční oddělení
 • - Psychohygiena
 • - Divadlo na Orlí
 • - DS Marta
 • - První pomoc
 • - Studijní prblematika
 • - Požární ochrana
 • - BOZP
 • Každá část je samostatně rozepsána v interaktivní osnově předmětu.
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky – přednáška, seminář, cvičení Metody výuky – přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností
Assessment methods (in Czech)
Zápočet udělen na základě docházky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DDMLY04