DATZ304 Seminář k bakalářské práci

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 720
Prerequisites (in Czech)
Zpracování tezí bakalářské práce podle pokynů vedoucího bakalářské práce a jejich skupinová obhajoba; vypracování rešerše literatury k tématu bakalářské práce studenta.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je seznámit posluchače s nároky kladenými na baklářskou diplomovou práci a připravit je na její napsání. V úvodních lekcích půjde zejména o vymezování a pojmenování tématu budoucí práce, úvahy o jejím smyslu a přínosu pro posluchače. Dále budou posluchači seznámeni s optimálním modelem postupu při jejím zpracovávání i s požadavky na její formální podobu. Průběžně bude konzultován i postup zpracovávání.
Learning outcomes (in Czech)
Oborově specifické kompetence: - didaktická a psychodidaktická: reflektuje a evaluuje vlastní práci - manažerská a normativní: ve své práci aplikuje zásady timemanagementu - oborově předmětová: dovede integrovat mezioborové poznatky - oborově předmětová: umí vyhledávat a zpracovávat informace v oblasti aprobačního oboru - oborově předmětová: vytváří mezipředmětové vztahy - pedagogická: orientuje se v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí vzdělávacích soustav a trendů jejich rozvoje - profesně a osobnostně kultivující: respektuje profesní etiku
Syllabus (in Czech)
  • Důraz bude kladený na problematiku výzkumu, kritického zhodnocení pramenů, analýzu a interpretaci materiálů a práci s literaturou, stanovení struktury práce. 1. Výběr tématu a vedoucího bakalářské práce 2. Vymezení sledované odborné problematiky 3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce 4. Stanovení struktury a vypracování tezí bakalářské práce 5. Příprava podkladů k psaní odborného textu, rešerše informačních zdrojů 6. Jazyk odborného textu, typy a žánry odborného textu (dotace 7. Práce s daty, fakty, argumenty a číselnými údaji v odborném textu 8. Autorský zákon, plagiátorství, bibliografické citace dokumentů (metodika, obecná pravidla, modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů) 9. Formální úprava bakalářské práce, úprava písemností zpracovaných textovými editory 10. Analýza vzorových odborných textů
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci, Votobia 1997, 80-7198-173-7
  • CHRÁSKOVÁ, Marie, Rostislav KRUŠÍNSKÝ a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1.
  • KOLKA, Milan, Ivona PAVLÍČKOVÁ a Miloš Večeřa. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9
  • PÁNA, Lubomír a Miroslav SOMR. Metodologie a metody výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2.
  • BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students, London Routledge 2006, 0-415-38419-2
  • VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce Praha Oeconomica 2011 978-80-245-1819-0
Teaching methods (in Czech)
seminář, přímá výuka, cvičení, konzultace, samostudium příprava prezentace, zpracování projektů
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce, Záměru diplomové práce, odevzdání diplomové práce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ304