DATL211 Audio-visual recording of a theater performance

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Jiří Mikula (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 720
Prerequisites (in Czech)
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty:
předměty základu oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvoj komplexní umělecké osobnosti schopné se vyjadřovat elektronickými audiovizuálními prostředky jako integrované součásti divadelní tvorby.

Odborné znalosti: Absolventi prokazují kvalifikované znalosti a kritické porozumění teorii, historii, metodám, uměleckým postupům a formám. Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit. Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Uvědomují si možnosti vzájemného kreativního přesahu dalších souvisejících umění a vhodným způsobem tvořivě integrují principy z ostatních oborů lidského poznání Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby. Dovednosti: Absolventi jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem předmětu zájmu. Dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo výrazným autorským způsobem spolupracovat. Jsou schopni nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci. Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti: Absolventi jsou schopni se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí umělecké tvorby. V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání. Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originální autorské tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Audiovizuální záznamy divadelních představení, pervormativních umění včetně autorského zpracování a prezentace.

  1. Pravidelná realizace jednokamerových záznamů divadelních představení, dramatických aktivit s invenčním využitím dosavadních znalostí, uměleckých zkušeností a dostupných technologických řetězců.
  2. Pravidelná realizace vícekamerových záznamů divadelních představení, dramatických aktivit. Zvládnutí rolí na různých pozicích televizního štábu, skupinového uměleckého výkonu.
  3. Vedení minimálně jednoho vícekamerového záznamu divadelního představení včetně kompletní postprodukce s uměleckým přínosem. Vše realizováno na doporučených technologických řetězcích.
  4. Zpracování uměleckého výkonu pro prezentaci (projekci) i archivaci.
  5. Rozvoj schopností integrovat uměleckou invenci, teoretické znalosti i technické dovednosti a zastávat jakoukoli roli štábu výše deklarovaných úkolů.
  6. Směřovat ke skupinovému (vzájemnému) uměleckému výkonu.
Literature
 • Scénáře k uměleckým výkonům, dramatickým dílům. info
 • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
 • Josef Valušiak: Základy střihové skladby. info
 • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
 • Ludvík Baran, Ilja Bojanovský: Úvod do filmového obrazu. info
 • Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. info
 • Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky. info
 • Další učebnice filmového jazyka, střihové skladby, kompozice filmového obrazu, barevné kompozice, zvuku ve filmu, prostředků a specifik elektronické audiovizuální tvorby. info
 • Uživatelské manuály k užitým technologickým řetězcům. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: pravidelná výuka, projekty, dílny.
Metody výuky:
Projektové metody, diskusní metody, heuristické metody, řešení problémů, brainstorming, učení v životních situacích - tvorba různých foram divadelního záznamu, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce studentů.
Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka s orientací na autorskou tvorbu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Formy hodnocení: praktická zkouška, skupinové zkoušení, výkonová zkouška.
Metody hodnocení: soustavné pozorování studentů, rozhovor, analýza výsledků činnosti studenta.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL211