DATL113 Service of Technological Chains

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/4/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 720, Mon 18:00–19:30 720
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava a servis technologických řetězců užívaných při výuce, v projektech audiovizuální dokumentaristiky fakultních uměleckých aktivit, scénických tvarů s výraznými audiovizuálními a multimediálními prvky (technologiemi).
Spolupráce na konfigurování nových systémů technologických řetězců a audiovizuálních, multimediálních komunikačních sestavách.
Syllabus (in Czech)
  • Odborné znalosti:
  • Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
  • Dovednosti:
  • Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení.
  • Způsobilosti:
  • V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Literature

  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců. On-line dostupné návody a další informační zdroje.
Teaching methods
Soustavné sledování výkonu studentů odrážející probranou látku.
Úroveň profesního výkonu.
Zápočet na základě aktivní účasti a prezentace profesního výkonu.
Assessment methods (in Czech)
profesní výkon prověřovaný v testech
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL113