DATZ306 Bakalářský absolventský výkon

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %), Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %)
Prerequisites (in Czech)
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia. Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Learning outcomes (in Czech)
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Syllabus (in Czech)
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literature
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: FAMU, 2005. ISBN 8073310392.
 • PLAŽEWSKI, Jerzy. Historický vývoj střihové skladby. Filmová řeč. Orbis, Praha, 1967.
 • MERVYN, Cooke. Dějiny filmové hudby. Casablanca a Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, 1. vydání. ISBN 978-80-87292-14-3
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2006. 80-7331-010-4.
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-896-2.
 • WESTON, Judith. Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television. Michael Wiese Productions, CA 1999. ISBN 978-0941188241.
 • GREČNÁR, Ján. Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005. 85 s. ISBN 8089135048.
 • Urban, Miroslav. Filmová laboratoř. 2., rozš. vyd. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-78-3.
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-807-3312-466.
 • KURZOVÁ, Sibylle. Pitch it! Praha: AMU, 2013. 978-80-7331-284-8.
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studentů, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ306