DATZ304 Seminář k bakalářské práci

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 720
Předpoklady
Zpracování tezí bakalářské práce podle pokynů vedoucího bakalářské práce a jejich skupinová obhajoba; vypracování rešerše literatury k tématu bakalářské práce studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače s nároky kladenými na baklářskou diplomovou práci a připravit je na její napsání. V úvodních lekcích půjde zejména o vymezování a pojmenování tématu budoucí práce, úvahy o jejím smyslu a přínosu pro posluchače. Dále budou posluchači seznámeni s optimálním modelem postupu při jejím zpracovávání i s požadavky na její formální podobu. Průběžně bude konzultován i postup zpracovávání.
Výstupy z učení
Oborově specifické kompetence: - didaktická a psychodidaktická: reflektuje a evaluuje vlastní práci - manažerská a normativní: ve své práci aplikuje zásady timemanagementu - oborově předmětová: dovede integrovat mezioborové poznatky - oborově předmětová: umí vyhledávat a zpracovávat informace v oblasti aprobačního oboru - oborově předmětová: vytváří mezipředmětové vztahy - pedagogická: orientuje se v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí vzdělávacích soustav a trendů jejich rozvoje - profesně a osobnostně kultivující: respektuje profesní etiku
Osnova
  • Důraz bude kladený na problematiku výzkumu, kritického zhodnocení pramenů, analýzu a interpretaci materiálů a práci s literaturou, stanovení struktury práce. 1. Výběr tématu a vedoucího bakalářské práce 2. Vymezení sledované odborné problematiky 3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce 4. Stanovení struktury a vypracování tezí bakalářské práce 5. Příprava podkladů k psaní odborného textu, rešerše informačních zdrojů 6. Jazyk odborného textu, typy a žánry odborného textu (dotace 7. Práce s daty, fakty, argumenty a číselnými údaji v odborném textu 8. Autorský zákon, plagiátorství, bibliografické citace dokumentů (metodika, obecná pravidla, modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů) 9. Formální úprava bakalářské práce, úprava písemností zpracovaných textovými editory 10. Analýza vzorových odborných textů
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci, Votobia 1997, 80-7198-173-7
  • CHRÁSKOVÁ, Marie, Rostislav KRUŠÍNSKÝ a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1.
  • KOLKA, Milan, Ivona PAVLÍČKOVÁ a Miloš Večeřa. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9
  • PÁNA, Lubomír a Miroslav SOMR. Metodologie a metody výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2.
  • BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students, London Routledge 2006, 0-415-38419-2
  • VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce Praha Oeconomica 2011 978-80-245-1819-0
Výukové metody
seminář, přímá výuka, cvičení, konzultace, samostudium příprava prezentace, zpracování projektů
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce, Záměru diplomové práce, odevzdání diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DATZ304