DRTL106 Media and Community

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 408
Prerequisites (in Czech)
Základní orientace ve sféře médií
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti jsou seznámeni s vývojem médií a jeho vlivem na proměny společnosti. V rámci diskuzí jsou vedeni k analýze současných mediálních fenoménů. Kromě práce se základní literaturou z oblasti teorie médií vytvářejí i vlastní písemnou reflexi konkrétních podnětů a problémů z mediální sféry.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen popsat vývoj vybraných médií a zhodnotit jejich vliv na kulturní proměny. Dokáže vystihnout specifika vybraných médií a jejich společenský dopad. Je schopen rozkrýt manipulativní potenciál jednotlivých médií. Dokáže se orientovat v otázkách etiky. Je schopen aplikovat znalosti z oblasti teorie a historie médií ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Zvuková média Rozhlas a jeho role z hlediska kultivace publika Rozhlas a propaganda Televize versus film Stěžejní mediální teorie 60. let Kultura obrazu Digitální média Nová média v umění Teoretická reflexe aktuálních mediálních trendů
Literature
 • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006. info
 • Denis McQUAIL: Úvod do teorie masové komunikace.Portál.2007. info
 • Graeme BURTON, Jan JIRÁK: Úvod do studia médií. Barrister and Principal.2001. info
 • Ignacio RAMONET: Tyranie médií. Mladá fronta. 2003. info
 • Jerry MANDER: Čtyři důvody pro zrušení televize.Doplněk.2000. info
 • Joshua MEYROVITZ: Všude a nikde.Karolinum.2006. info
 • M. McLuhan: Jak rozumět médiím, Odeon 1991. info
 • McLuhan.: Člověk, média a elektronická kultura. Jota, Brno 2000. info
 • Szczepanik, Petr. Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. In Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - O1. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 7-17. info. info
 • Szczepanik, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 1. vyd. Brno : Host, 2008. 536 s. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. info
 • Vilém Flusser: "Moc obrazu", Výtvarné umění 3-4/96, OSVU Praha, 1996. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář, práce s textem, obrazem, A/V, diskuzní metody, heuristické metody
Assessment methods (in Czech)
zkouška, hodnocení aktivní účasti na seminářích
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DRTL106