DATZ211 Audio-visual recording of a theater performance

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 720
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy dramatizace krátkého textu s důrazem na využití moderních audiovizuálních prostředků na divadelní scéně.

Odborné znalosti: Absolventi prokazují kvalifikované znalosti při zpracování dramatického textu. Nabytím komplexních znalostí umožnujících práci s moderní audiovizuální technikou při zpracování dramatických děl. Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Dovednosti: Absolventi jsou schopni samostatného zpracování dramatického textu, a jsou schopni řešit komplexní praktický nebo teoretický problémy a řešit je tvůrčím způsobem s využitím vybraných metod a nabytých postupů. Dovedou vytvořit původní umělecké dílo jako je audiovizuální dramatické dílo, či audiovizuální prezetaci. Absolventi hledají originální audiovizuální řešení v dramtické tvorbě. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání. Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originálních autorských audiovizuální děl.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti po úvodním semestrálním cvičení s kamerou, audio záznamem a střihovými softwary přistupují k realizaci vlastních ročníkových, semestrálních prací. Podle volby školitele se věnují více práci se softwary, kamerou, animaci počítačové či klasické dvoj-trojrozměrné a dále interaktivnímu zpracování projektů.
Literature
  • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu.

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ211