DATL209 Practical editing

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/24/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktické ověřování, rozvíjení a aplikování teoretických znalostí a praktických dovedností odbornosti zahrnující umění střihu v audiovizi a multimediální umělecké tvorbě. Odbornost čerpá především ze zákonitostí filmového jazyka aplikovaných novými audiovizuálními postupy a formami. Odborné znalosti: Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Dovednosti: Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Syllabus (in Czech)
  • Student se seznámí, ověří si práci se skladebnými způsoby vyprávění, stylistickými figurami, pravidly předsnímací jednoty, pravidly orientace a pohybu, délky záběrů, vázání, načasování (timingu), specifiky času a prostoru, střihovými sekvencemi, specifiky užití zvukové skladby (míchání), vázání na vizuální skladbu. Specifika střihové skladby různých televizních formátů divadelní dokumentaristiky. Práce na broadcast systémech užívaných v masmédiích.
Literature
    required literature
  • J. Valušiak: Základy střihové skladby, skripta FAMU. info
  • Valušiak, Josef: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, ISBN 80-85883-58-9. info
    not specified
  • Ivo Bláha: "Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla", AMU Praha, 2006. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, seminář
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, praxe 6x4 hod.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DATL209