DIFA CINREZ Činoherní režie
Název anglicky: Theatre Directing
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Rez_Dram:B Dramaturgie a režie

Úvodní informace / Pokyny

Základním cílem magisterského studia činoherní režie je vychovat samostatné režiséry- umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů (tématu, námětu atp

) osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet – za pomoci všech složek divadelní syntézy – strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní.

V magisterském stupni studia se prohlubuje schopnost analýzy dramatického textu a v důsledku toho i schopnost pronikavější a komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Rozvíjena je rovněž tvůrčí schopnost studentů realizovat vlastní režijně-autorské projekty. Studenti vytvářejí v 1. ročníku studia samostatné projekty, které musí důkladně teoreticky připravit, poté je realizovat formu klauzurních zápočtů a nakonec výsledek znovu analyzovat a zhodnotit. Cílem je poznat a kriticky reflektovat vlastní tvůrčí metodu, její pozitiva i pochybení v konkrétní práci.

Během 1. ročníku pokračuje tvořivé poznávání postupů, metod a technik herecké a režijní tvorby současného divadla. Důležitým prvkem výchovy k režijnímu umění je práce s hercem jako nejdůležitější prostředek režisérova vyjadřování, jeho hledání umělecké pravdy, autenticity a bohatě strukturované postavy. Zvládnout všechny nuance v práci režiséra s hercem patří k nejtěžším složkám profese režiséra, a to jak v oblasti hledání uměleckých prostředků, tak v oblasti metodiky a psychologie vztahu režiséra a herce. Prohlubuje se spolupráce s dramaturgií a se scénografií; režisér se učí řídit celý tým divadelní inscenace a sjednocovat jeho směřování k jednotné a celistvé umělecké výpovědi.

V tomto procesu je postupně aplikována získaná suma vědomostí, jsou ověřovány naučené dovednosti i osobité, talentem dané umělecké vidění; všechny tyto prvky jsou pak propojeny do jednoho organického celku divadelní inscenace, k pokusu o uměleckou výpověď, k pokusu o vznik syntetického jevištního díla, jehož prostřednictvím poznává a polidšťuje člověk už po tisíciletí svět.

Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty v 1. ročníku studia a ve 2. ročníku absolventský inscenační projekt ve fakultním divadelním studiu Marta. V podmínkách podobných profesionálnímu divadlu si student 2. ročníku ověřuje svou schopnost vytvořit divadelní inscenaci. Druhý absolventský projekt může student realizovat v profesionálním divadle.

Po oba roky (především však v 1. ročníku) je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Student má možnost dotvářet si tuto část studia do jisté míry svobodně podle své orientace a samozřejmě v souvislosti s možnostmi školy (fakulty).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Předměty jsou rozděleny do tří základních skupin: předměty společného základu oboru (povinné pro všechny ateliéry), předměty specifického základu oboru (předměty odlišující jednotlivé ateliéry) a předměty osobní specializace (předměty volitelné studenty podle jejich zájmů).

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla (s aspektem k teorii režie)

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX09Principy režie a dramaturgie M. Horoščákzk 2/0/22 1Z
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 1-
DIFA:DAAZX40Překládání dramatických textů (němčina-čeština) J. Glombíčkováz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX57Principy režie a dramaturgie III J. Šotkovskýzk 1/0/12 1Z
DIFA:DAAZX65Psychologie -z 1/1/22 1-
DIFA:DAAZX74Analýza a interpretace textů současné dramatiky M. Horoščákz 1/1/22 1-
DIFA:DDAZ101Dramaturgie a režie I M. Zetelz 3/3/66 1Z
DIFA:DDAZ106Scénická hudba Z. Srbaz 0/2/12 1-
DIFA:DRCZ104Herecká výchova pro režiséry V. Cejpekz 0/4/02 1-
DIFA:DSCZ109Dějiny jevištní výpravy M. Jiráskovázk 2/0/12 1-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX09Principy režie a dramaturgie M. Horoščákzk 2/0/22 2P
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX40Překládání dramatických textů (němčina-čeština) J. Glombíčkováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX57Principy režie a dramaturgie IV J. Šotkovskýzk 1/0/12 2Z
DIFA:DAALX65Psychologie -z 1/1/22 2-
DIFA:DAALX74Analýza a interpretace textů současné dramatiky M. Horoščákz 1/1/22 2-
DIFA:DDAL101Dramaturgie a režie I M. Zetelkz 3/3/66 2Z
DIFA:DDAL106Scénická hudba Z. Srbaz 0/2/22 2-
DIFA:DDAL302Analýza a interpretace textů současné dramatiky II M. Horoščákkz 1/1/22 2-
DIFA:DDCL103Dramaturgicko-režijní projekt I V. Cejpekz 0/4/44 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRCL104Herecká výchova pro režiséry V. Cejpekz 0/4/02 2-
DIFA:DSCL109Dějiny jevištní výpravy M. Jiráskovázk 2/0/12 2-
34 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX50Světelný design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 3-
DIFA:DDAZ201Dramaturgie a režie II M. Zetelz 3/3/66 3Z
DIFA:DDCZ204Dramaturgicko-režijní projekt II B. Rychlíkz 0/4/44 3-
DIFA:DRAZ203Dějiny režie I I. Krobotzk 1/1/22 3-
DIFA:DRAZ205Moderní drama M. Horoščákkz 1/1/22 3-
DIFA:DRCZ206Filozofie J. Motalz 2/0/22 3-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 3-
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX50Světelný design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 4-
DIFA:DDAL201Dramaturgie a režie II M. Zetelkz 3/3/66 4Z
DIFA:DDCL205Dramaturgicko-režijní projekt III P. Oslzlýz 0/4/44 4-
DIFA:DDCL206Dramaturgicko-režijní projekt IV I. Krobotz 0/4/44 4-
DIFA:DRAL203Dějiny režie I I. Krobotzk 1/1/22 4-
DIFA:DRAL205Moderní drama M. Horoščákkz 1/1/22 4-
DIFA:DRCL206Filozofie J. Motalz 2/0/22 4-
26 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBZ306Bakalářský absolventský projekt P. Oslzlýz 0/8/25 5-
DIFA:DDBZ307Bakalářská diplomová práce V. Cejpekz 0/2/85 5-
DIFA:DDBZ308Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu P. Trtílekz 0/2/22 5-
DIFA:DDCZ305Dramaturgicko-režijní projekt V B. Rychlíkz 0/4/44 5-
DIFA:DRBZ302Dramaturgie a režie III M. Zetelkz 3/3/66 5Z
DIFA:DRBZ309Dějiny režie II P. Oslzlýzk 1/1/42 5-
DIFA:DRCZ309Autorské právo a právní formy divadel V. Cejpekkz 1/1/12 5-
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBL306Bakalářský absolventský projekt P. Oslzlýz 0/8/25 6-
DIFA:DDBL307Bakalářská diplomová práce V. Cejpekz 0/2/85 6-
DIFA:DDBL308Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu P. Trtílekz 0/2/24 6-
DIFA:DRBL302Dramaturgie a režie III M. Zetelkz 3/3/66 6Z
DIFA:DRBL309Dějiny režie II P. Oslzlýzk 1/1/42 6-
22 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
15 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
15 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX08Teorie a metody herecké tvorby S. Mackovázk 2/1/12 5-
DIFA:DAAZX10Vybrané kapitoly z dějin režie S. Mackováz 1/1/22 3-
DIFA:DAAZX14Autorský seminář I M. Horoščákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX19Filozofie S. Mackováz 1/1/22 5-
DIFA:DAAZX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX37Umělecké překládání: umění překladu v teorii i praxi J. Glombíčkováz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX56Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz V. Cejpekkz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX58Současná inscenační tvorba M. Horoščákz 1/3/02 --
DIFA:DAAZX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 5-
DIFA:DAAZX90Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další S. Mackovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDAZ204Analýza jednáním -z 0/3/12 3-
DIFA:DDAZ307Jevištní mluva -z 1/1/22 5-
DIFA:DDBZ105Gestická komunikace P. Oslzlýkz 0/2/22 1-
DIFA:DDBZ209Světové alternativní divadlo II – Jerzy Grotowsky a Tadeusz Kantor P. Oslzlýzk 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ305Alternativní divadlo III P. Oslzlýzk 1/1/22 5-
DIFA:DDCZ302Divadelní seminář V. Cejpekz 0/2/22 5-
DIFA:DDCZ304Společný seminář ateliéru V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DRBZ105Autorský seminář II P. Trtílekz 0/1/32 3-
DIFA:DRBZX01Setkání/Encounter pro dramaturgii a režii P. Oslzlýz 0/1/11 1-
DIFA:DRCZ207Od literatury k divadlu V. Cejpekz 2/0/11 3-
40 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX08Teorie a metody herecké tvorby S. Mackovázk 2/1/12 6-
DIFA:DAALX10Vybrané kapitoly z dějin režie S. Mackováz 1/1/22 4-
DIFA:DAALX13Režisér Frank Castorf S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAALX14Autorský seminář I M. Horoščákz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX19Filozofie S. Mackovázk 1/1/22 6-
DIFA:DAALX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX51Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 40/0/0 3 týdny.1 6-
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX59Principy dokumentárního divadla B. Herčíkováz 1/1/22 --
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX73Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla S. Mackovázk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 6-
DIFA:DAALX92Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 0/6/61 6-
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DDCL302Divadelní seminář V. Cejpekz 0/2/22 6-
DIFA:DDCL304Společný seminář ateliéru V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DDCLX01Stáž v divadle V. Cejpekz 0/0/04 --
DIFA:DRBL105Autorský seminář II P. Trtílekz 0/1/32 4-
DIFA:DRBLX01Setkání/Encounter pro dramaturgii a režii P. Oslzlýz 0/2/22 2-
40 kreditů