DRAZ203 Dějiny režie I

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:30–14:00 405
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DTDZY11 Dějiny světového divadla I. a DTDZ108 Dějiny českého divadla, alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohto předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji ruské a polské činoherní režie, získat přehled o konkrétních režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách režie, o jednotlivých formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách ruské a polské činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat dle potřeby některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. S.M.Stanislavskij - Ranní tvorba, inspirace a vznik MCHAT
 • 2. S.M. Stanislavskij - proměny MCHAT během dvou revolucí
 • 3. S.M.Stanislavskij - metoda, analýza, práce s hercem
 • 4. S.M.Stanislavskij - vedení a organizace divadla, vedení studií, Hoře z rozumu a konce
 • 5. V.E.Mejerchold - herecká fáze, režijní začátky, studio v Povarské, Divadlo Komisarževské
 • 6. V.E.Mejerchold - Petrohradská divadla, Maškaráda, Studio v Žukovské, koncepce divadel
 • 7. V.E.Mejerchold - Divadlo RSFSR, biomechanika, 30-tá léta a konce
 • 8. J.Grotowski - Začátky, Divadlo 13 řad v Opoli
 • 9. J.Grotowski - analýza inscenací Vytrvalý princ a Apocalypsis cum Figuris
 • 10. J.Grotowski - Teatr Laboratorium ve Wroclavi a mimodivadelní inspirace
 • 11. E.Barba - založení Odin Teatret, interiérová a exteriérová fáze, práce s hercem
 • 12. E.Barba - analýza inscenace The Chronic life, antropologie, organizace divadla
Literatura
  povinná literatura
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Součástí výuky je práce s interaktivní osnovou.
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru a samostatnou četbu studenta.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: soustavné sledování práce studenta v hodinách na základě cílených otázek a kontroly terminologie v odpovědích, kontrola plnění povinné četby prostřednictvím tvořivého deníku, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby, důraz na sebehodnocení vlastní práce během celého semestru, kontrola práce s IO.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, odevzdaná práce - předložení všech úkolů za celý semestr, samostatná evaluace studenta.
Forma hodnocení: společná zkouška na základě odevzdané práce, zkoušení ze 3 témat, možná písemná příprava, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 60% ústní zkouška + 20% docházka + 20% samostatná práce.
Ukončení předmětu: ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DRAZ203