DRAZ203 Dějiny režie I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 10:00–11:30 405
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů. Dále také zvládnutí prvního semestru přednášek "Dějiny režieI".
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu tohoto čtyřsemestrálního předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnjšími etapami a určujícími osobnostmi ve vývoji polské, francouzské a italské činoherní režie, získat přehled o jednotlivých typech a metodách režie prostřednictvím podrobného studia tvorby vybraných režisérů, rozebrat s posluchači nejvýznamnější práce a studie jednotlivých režisérů a zároveň získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie. Výklad je podle možnosti doplňován fotografickými materiály, videem a aktivními vstupy jednotlivých studentů. Předmět u studenta předpokládá zvládnutí základní studijní literatury a vypracování zadaných úkolů, které budou doplňovat podle potřeby přednáškový cyklus. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách ruské činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Přednáškový seminář v základu oboru, určený pro druhý ročník činoherní režie se v letním semestru koncentruje na vyložení základních režijních postupů a metod stěžejních polských, francouzských a italských režisérů 19. a 20. století.
 • Osnova:
 • 1. J. Grotowski
 • 2. E. Barba
 • 3. T. Kantor
 • 4. Režiséři Kartelu: G.Baty, Ch. Dullin, L.Jouvet a G.Pitoeff
 • 5. A.Artaud
 • 6. Commedia dell'arte
 • 7. G.Strehler
Literatura
  doporučená literatura
 • PRIMÁRNÍ LITERATURA: SCHERHAUFER, P.: Kalendárium a Čítanky II., III. a IV. BRAUN, K.: Druhá divadelní reforma? ŽÁK. P.: diplomka "G.Baty a křesťanská spiritualita" JOUVET: Nepřevtělený herec DULLIN: Režijná kniha Moliérovej hry Lakomec STANISLAVSKIJ: Mo
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta, posouzení zvládnutí terminologie.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2020, zima 2021.