DRCL206 Filozofie

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje úvod do výběrových problémů moderní filozofie, zaměřených na otázku lidské existence a vztah člověka ke skutečnosti. Jednotlivé semináře se zabývají tématy relevantními pro umění s přihlédnutím k problémům souvisejícím s divadelní tvorbou. Výchozí tezí kurzu je nastínění karteziánských podmínek moderního myšlení, jejich kritika a nastínění možných alternativ. Studující se seznámí s různými přístupy filozofie 20. století, s možnostmi jejich využití, získá orientaci v klíčových filozofických disciplínách (epistemologie, ontologie, filozofická antropologie a filozofie umění) jako východisko pro další samostudium.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět a samostatně vysvětlit klíčové filozofické koncepty
- orientovat se ve filozofickém textu a problémech soudobé filozofie
- aplikovat filozofické koncepty na vlastní tvorbu
Osnova
 • 1. Co je člověk? Karteziánské cogito a základy moderního myšlení 2. Osvícenská racionalita – autonomní cogito 3. Rozum, osobnost a identita: kritika osvícenského dualismu 4. Amalgámová mysl: člověk v kontextu těla a prostředí 5. Kdo jsem já? Dialektika Já a Ne-já, východiska dialogu 6. Lidská existence jako setkání, existenciální orbit 7. Člověk jako Dasein, přirozený svět, autenticita a svoboda 8. Co je to realita? Kritika logocentrismu 9. Skutečnost v perspektivě znaku: diskurz a dekonstrukce 10. Kde najít smysl? Otázka po bytí. Problém jazyka. 11. Mimo jazyk: archetyp a taktilní zkušenost 12. Domov lidí a domovina lidstva – interkulturní dialog
Literatura
  povinná literatura
 • MOTAL, Jan. Dialog uměním : filozofie mimésis v kultuře dialogu. Vydání první. 2016. 188 s. ISBN 978-80-7460-106-4. info
  doporučená literatura
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie Praha: Karmelitánské nakl., 2007.
Výukové metody
Přednáška kombinovaná se seminářem, samostatná četba, diskuze
Metody hodnocení
Aktivita v hodinách, závěrečný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DRCL206