DSDZY04 Kurz profesní připravenosti

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
24/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Garance
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je absolvování předmětu Kurz profesní připravenosti I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz profesní připravenosti II umožní budoucím absolventům orientaci na trhu práce, v profesionálním prostředí kulturních institucí, neziskových organizací či při výkonu svobodného povolání. Cílem kurzu je poskytnout studentům ekonomické souvislosti a praktické dovednosti v oblasti práva, daní, podnikání, propagace, marketingu a managemtnu, se kterými se setkají v rámci praxe a v osobním životě. Cílem kurzu je rovněž seznámit studenty se základní problematikou produkce a kulturního managementu, aby je mohli využít v praxi a při spolupráci s manažerem nebo produkčním. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Vědomosti:
Student má znalosti:
- z oblasti daní, základů podnikání, smluvních vztahů,
- ze základů autorského práva a občanského práva,
- daňové evidence a základů účetnictví,
- z oblasti veřejného a soukromého financování,
- z oblasti propagace,
- z oblasti sebeřízení, plánování, time managementu a komunikace.


Dovednosti:
Student umí:
- založit živnost,
- pracovat s daňovými doklady,
- zpracovat daňovou evidenci, sestavit peněžní deník,
- zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
- zpracovat své portfolio a CV,
- sestavit roční pracovní plán,
- stanovit cenu za svou práci,
- sestavit jednoduchý business plán pomocí metody Lean Canvas,
- umí založit neziskovou organizaci (zapsaný spolek),
- zpracovat grantovou žádost a vyúčtovat grant.


Způsobilosti:
Student je schopen:
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny k probíraným tématům,
- samostatně zpracovat úkoly zadané pedagogy v průběhu kurzu,
- vyhledávat další relevantní materiály a prameny související s probíranými tématy.
Osnova
 • 1. Jak pracovat na volné noze (živnost, svobodné povolání versus zaměstnání)
 • 2. Jak založit živnost, jak začít podnikat
 • 3. Daňová problematika, sociální a zdravotní pojištění
 • 4. Práce v zahraničí
 • 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, licenční smlouva, smlouva o dílo
 • 6. Odpisy
 • 7. Daň z přidané hodnoty, umělec jako plátce či neplátce daně
 • 8. Základy účetnictví (daňová evidence, faktura, objednávka)
 • 9. Daňové přiznání
 • 10. Ekonomické souvislosti při běžném rozhodování v životě či v rámci praxe (pracovní příjmy vs. osobní výdaje)
 • 11. Kolik si mám říct za práci aneb vlastní cenotvorba
 • 12. Veřejné financování, granty, dotace, projekt
 • 13. Fundraising, soukromé financování
 • 14. Propagace vlastní práce a síťování
 • 15. Autorské právo
 • 16. Práce samostatně nebo v týmu
 • 17. Založení neziskové organizace
 • 18. Založení firmy, business plán (Lean Canvas)
 • 19. Sebeřízení (Work-Life Balance), sestavení pracovního plánu na jeden rok
 • 20. Soft skills (zvládání stresu, time management, prezentační dovednosti, komunikace)
Literatura
  doporučená literatura
 • HODGKINSON, Tom. Business for Bohemians. Nakladatelství JOTA, s. r.o., 2017. ISBN 978-80-7565-163-1. info
 • VLACH, Robert. Na volné noze, podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil publishing, 2017, 760 s. ISBN 978-80-7555-015-6. info
 • PRESSFIELD, Steven. The War of Art: Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles. Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-035-4. info
 • KLEON, Austin. Show your work! Jan Melvil publishing, 2014. ISBN 978-80-87270-92-9. info
 • KLEON, A. Kraď jako umělec. Brno: Melvil, 2013. ISBN 978-80-87270-36-3. info
 • BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2013. Právo (Anag). ISBN 978-80-7263-819-2. info
 • ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. info
 • ELIÁŠ, Karel a Marek SVATOŠ. nový občanský zákoník 2014: rejstřík: redakční uzávěrka 26. 3. 2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8. info
  neurčeno
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. info
 • Zákon č.121/2000 Autorský zákon. http://www.zakonycr.cz/seznamy/121-2000-sb-zakon-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-(autorsky-zakon).html. info
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 2017. info
 • KŘÍŽ, Jan. Autorský zákon: komentář a předpisy související. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-385-8. info
Výukové metody
Přednáška, kurz
Metody hodnocení
Kredit je udělen za splněnou povinnou docházku v kurzu (všechny 3 dny) a odevzdání samostatně vypracovaných seminárních úkolů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DSDZY04