DAAZX57 Principy režie a dramaturgie

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 104
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámít posluchače s nejvýznamnějšími inscenacemi českých režisérů od 70. let až do současnosti, a to prostřednictvím mnohostranné analýzy všech výrazových komponentů: od textových úprav přes práci s prostorem a mizanscénou,scénografickými elementy, se scénickou hudbou a pohybem a dále s důrazem na způsob režisérovy práce s hercem. Jako materiál pro tyto analýzy budou sloužit dochované audiovizuální (případně audio) záznamy inscenací idalší dokumenty zachycující textovou či vizuální stránku inscenace. Posluchači tak poznají způsob dramaturgova a režisérova přemýšlení o záměrech inscenace i cesty, kterými postupovali při její realizaci. Důraz je při tom kladený na myšlenkovou i stylovou stránku inscenací i na pojmenování osobitého a jedinečného přínosu jejich tvůrců. Posluchači tak dostanou příležitost učit se od nejvýraznějších osobností českého moderního divadla na základě podrobného poznání jejích nejvýznamnějších inscenací. Budou rovněž seznámení s nejvýraznějšími dramaturgickémi koncepty uvedeného období. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět specifikům výrazových prostředků a postupů režisérů a dramaturgů uvedeného období; - porozumět myšlenkovým a společenským souvislostem a podnětům, ze kterých inscenace vznikaly; - analyzovat a objasňovat použité výrazové konponenty v souvislosti s realizací inscenačních záměrů; - uvědomovat si vzájemnou propojenost myšlenkové a výrazové stránky inscenace; - pojmenovat specifičnosti herectví v různých inscenacích; - porozumět způsobu výstavby mizanscény v konkrétní inscenaci; - napsat krátkou esej o specifických prostředcích výstavby konkrétní inscenace.
Osnova
 • 1) Drama jako zvláštní typ literárního textu; jeho klíčové znaky; proměny jeho formálních rysů a literární prestiže v dějinách divadla.
 • 2) Stručné dějiny dramaturgie a režie; svázanost obou oborů se stavem dramatu a jejich emancipace ve 20. století (“divadelní reformy”) jako rozchod divadla s dramatem.
 • 3) Fenomén jevištní interpretace textu; inscenace dramatu - výklad uměleckého díla jiným uměleckým dílem; co znamená in-scenování?; interpretace jako výběr a “plodné zúžení”. Inscenační tradice jako zátěž i opora.
 • 4) Dramatická situace, děj, jednání jako základní analytické kategorie. Fabule x syžet (praktické ukázky).
 • 5) Fenomén chronotopu. Motivace a její význam v divadelní praxi. Realismus jako stylová kategorie.
 • 6) Situační analýza konkrétních textů (Hamlet, Maryša, Heda Gablerová).
 • 7) Dramatická postava jako fenomén a obsazení jako základní interpretační gesto.
 • 8) Beseda s MgA. Hanou Kovaříkovou, PhD. na téma “Jak čte režisér inscenovaný text a jak se tomu naučit?”
 • 9) Formulování režijně-dramaturgické koncepce - jak odvyprávět příběh inscenace?
 • 10) Vývoj interpretace a inscenační koncepce během zkouškového procesu. Fenomén náhody a improvizace.
 • 11) Umění konce - závěr inscenace jako završení a vyvrcholení režijně-dramaturgického gesta.
Literatura
  povinná literatura
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
  doporučená literatura
 • Císař, Jan : Základy dramaturgie. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2009. info
 • Hynšt, Miloš: Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru I, II. JAMU 2002, 2006.
 • Grossman, Jan: Analýzy. Československý spisovatel, 1991
 • Frejka, Jiří: Divadlo je vesmír. Divadelní ústav 2004
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU). 122 s. ISBN 978-80-86928-59-3. 2009. info
  neurčeno
 • Lukeš, Milan: Umění dramatu, Melantrich 1987.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DAAZX57