DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 406, Po 12. 2. až Út 14. 5. St 10:15–11:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů a DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem druhého cyklu přednášek je dovyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty. Přednášky mapují různé možnosti analýzy textu podle Stanislavského metody a cílí k vizualizaci konkrétního textu na základě této analýzy. Dále se soustřeďují na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí směrem k režijnímu konceptu, režijnímu klíči. Předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat. Náplň předmětu se pohybuje podle studijní úrovně přihlášených studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- rozdělit text na části a pojmenovat je
- vizualizovat situace v textu do divadelních obrazů
- navrhnout styčné prvky osobité režijní knihy
- pojmenovat koncept zamýšlené fiktivní inscenace
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- používat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Analýza textu Stanislavského metodou - hledání tématu, první čtení, volba titulu, příprava režiséra
 • 2. Analýza textu Stanislavského metodou - Dané okolnosti
 • 3. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 1. část
 • 4. Seminární skupina - Dané okolnosti - explikace výsledků studia na konkrétním textu 2. část
 • 5. Analýza textu Stanislavského metodou - Zápletka /fyzické a psychické jednání/
 • 6. Seminární skupina - FJ a PJ - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 7. Analýza textu dle Mejercholda - Zápletka její rozvoj a struktura, dělení textu na menší části
 • 8. Seminární skupina - Struktura zápletky - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 9. Analýza textu Stanislavského metodou - Charaktery a Idea
 • 10. Seminární skupina - Vybrané charaktery - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Seminární skupina - Idea - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 11. Analýza textu - Dialog
 • 12. Seminární skupina - Dialog - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 13. Seminární skupina - Rozdělení textu do situací a pojmenování - explikace výsledků studia na konkrétním textu
 • 14. Seminární skupina - Koncept a vizualizace - explikace výsledků studia na konkrétním textu
Výukové metody
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: v přednáškách se přednesené části střídají s diskusí a zodpovídáním otázek, po přednášce následuje explikační cvičení studentů s krátkou okamžitou evaluací kolegů a pedagoga, témata jsou vymezena osnovou, využívá se práce s textem /konkrétní zvolená klasická divadelní hra/, student si vede poznámky, samostatně pracuje s literaturou, připravuje svoje explikační vystoupení podle sebe, výuka je skupinová, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na základní myšlenkové operace režie - výběr, třídění, selekce.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení probíraného krátkými praktickými explikacemi v další hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /explikace studenta/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DAALX10