DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX62 Kořeny evropské kultury )
Základní obeznámenost s životem a dílem W. Shakespeara ( např. Hodek, Hilský, Chudoba, Honan, Wells aj.), kterou posluchač buď má, anebo ji získal během první semestru v předmětu DAALX62.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Schopnost porozumění a samostatné interpretace vybraných děl W. Shakespeara s důrazem na možnosti jejich uvádění a kulturní kontextualizace. Kurs je rozvržen do dvou semestrů: ZS se zaměří na intepretaci kategorií lásky a ctnosti (Romeo a Julie; Jindřich V); LS na kategorie odpuštění a zázraku (Konec vše napraví, Král Lear).
Výstupy z učení
Rozbor dvou Shakesperových her, jejichž výběr odpovídá žánrové rozmanitosti Shakespearova díla, umělecké kvalitě všech jeho složek a rovněž dává možnost představit na Shakespearovi vlastnost celého kánonu západní kultury, její historie, písemnictví, politiky, filosofie, umění a náboženství.
Osnova
 • KRÁL LEAR (pojem odpuštění)
 • KONEC VŠE NAPRAVÍ (pojem zázraku)
 • Motiv odpuštění je u Shakespeara tak častý, že jej můžeme právem považovat za základní znak jeho dramaturgie. Třebaže i v antické dramatice nacházíme obdobu motivu odpuštění v oblasti sakrálního "usmíření"(Aischylos) a třebaže i autoři evropského novověku dramaticky rozvíjejí odpuštění v intencích novozákonních přikázání (Corneille, Schiller, Goethe) v dramatickém napětí mezi trestající spravelností a odpouštějící milostí, Shakespearovo dílo, zvláště jeho pozdní dramata (Lear, Zimní pohádka, Cymbelín, Bouře, Pericles), je hluboce prostoupeno vírou v sílu odpuštění (forgiveness, pardon, mercy, indulgence, grace).
 • Zázraky (miracles, the supernatural) nejsou u Sh. jen dědictvím dramatické techniky středověkých "miracle plays", jejichž inspirace nacházíme v pozdních Shakespearových "romancích"; jsou snad i hlubším výrazem Shakespearovy náboženské zkušenosti, jak je patrné například z řeči starého Lafeua (All's Well That Ends Well, II 3): "Vykládá se, že už se nedějí zázraky, a mezi našimi filosofy existují i takoví, co z toho, co je nadpřirozené a mimořádné, dělají něco normálního a všedního. To je pak příčinou toho, že si s příčinami hrůz zahráváme a uchylujeme se k zdánlivým poznatkům tam, kde bychom se měli poddat nepoznané bázni." 1. Motiv odpuštění a jeho filozofické kořeny. K psychologii viny, msty, odpykání a odpuštění.
 • 2. Odpuštění v Shakespearových Historiích (R2 - I,1, IV,1; H4 - IV,3; V,5; H5- II,2, H6 part II. III,3; part 3 II,6, R3- III,7; V,5)
 • 3. Odpuštění v Komediích: (Two Gentlemen V,4; As You Like It V,4; All's Well V,3; Measure II,2; II,4; III,1, III,2)
 • 4. Odpuštění v Tragédiích: (Hamlet III,3; Lear IV,6; V,3; Julius Caesar III,1; Othello II,3; IV,2; V,2; Macbeth V,1; Antony IV,10; Coriolanus V,3; V,6.
 • 5. Odpuštění v "Romancích": (Cymbeline V,5; Winter's Tale; Tempest V,1).
 • 6. Analýza zázraků 1) uzdravení: Macbeth, All's Well; 2) zmrtvýchvstání: Winter's Tale; Tempest; Cymbeline, Henry VIII.
 • 7. Implikace motivu zázraku pro techniku dramatu a pro výklad Shakespearovy osoby a díla.
Literatura
 • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
 • Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha 2010. info
 • Hodek, B.: William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha 1971 (2. vyd. 1994). info
 • Honan, P.: Shakespeare : životopis. Praha 2011. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Barrister, Brno 2013.
Výukové metody
Přednáška s ukázkami (projekce). Analýza zvolené hry (2 hry během semestru) z hlediska děje, konfliktu, motivů postav, inscenace, dramatických možností, jazyka a překladu, adaptace, dramaturgie, historického a kulturního kontextu.
Metody hodnocení
Písemný test s ústním dozkoušením.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DAALX62