HF KLAPED Hra na klavír a klavírní pedagogika
Název anglicky: Hra na klavír a klavírní pedagogika
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Klav:M Klavírní interpretace

Úvodní informace / Pokyny

Přihlášky podáváte do celého programu, tedy zastřešujícího plánu "Klavírní interpretace"
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=160918;plan_id=419;fakulta=5451

záložka Základní informace

Počínaje akademickým rokem 2022/23 se Katedra klavírní interpretace vrací k modelu pětiletého magisterského studia klavírní hry bez bakalářského předstupně. Typickým uchazečem o studium je absolvent nebo student konzervatoře či hudebního gymnázia (dle zákona o VŠ může být ke studiu přijat i uchazeč bez ukončeného středoškolského vzdělání, bez maturitní zkoušky, prokáže-li ke studiu talentové předpoklady).
Studijní program Klavírní interpretace odpovídá mezinárodnímu standardu ISCED/EQF 7 a je plně kompatibilní v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání EHEA včetně kreditového systému ECTS. To v praxi znamená, že v rámci pětiletého magisterského programu může student absolvovat celkově až 2 roky studia na zahraniční univerzitě dle vlastního výběru (náklady na studium a pobyt zpravidla pokrývá program Erasmus+). Zahraniční studium lze také rozdělit v rámci různých ročníků, např. do čtyř jednosemestrálních stáží na univerzitách v různých zemích. Mezi největší výhody pětiletého magisterského studia oproti studiu dělenému na bakalářský a magisterský stupeň patří vedle variability zahraničního studia především možnost dlouhodobějšího plánování repertoáru, účasti v soutěžích, orchestrálních konkurzech a koncertních projektech.
Studijní program Klavírní interpretace poskytuje vzdělání budoucím profesionálním klavíristům a klavírním pedagogům všech stupňů uměleckého školství. Navazuje na tradice, zároveň přináší řadu relativních až absolutních novinek, které si kladou za cíl připravit absolventa pro současnou praxi (specializované předměty pro oblast klavírního doprovodu, komorní hry a klavírní pedagogiky, dále selfmanagement klavíristy, technologie v klavírní praxi, masterclass, studiová nahrávka, analýza klavírních skladeb, soudobá klavírní literatura, základy údržby klavíru, základy dirigování atp.).
Hlavní koncepční devizou programu je volba oborové subspecializace až v průběhu studia. Vycházíme z předpokladu, že přijímací zkoušky sice dostatečně prověří hudebně-pianistické dispozice uchazeče, ale  nemohou o jeho osobnosti poskytnout natolik komplexní obraz, aby ihned rozhodly o jeho budoucím zaměření v praxi. Proto jsou první tři ročníky studia zaměřeny univerzálně – především na sólovou interpretaci, komorní hru a klavírně-pedagogickou průpravu. Nejpozději na konci třetího ročníku si pak student na základě svých vlastních studijních zkušeností, sebereflexe a záměrů dalšího působení v oboru volí jednu ze dvou specializací, buď Hra na klavír a klavírní pedagogika, nebo Hra na klavír a komorní hra. Obě specializace jsou rovnocenné v oblasti sólové hry - mají stejné repertoárové a interpretační nároky. Liší se vzděláním v oblasti klavírní pedagogiky resp. komorní hry, a to jak skladbou studijních předmětů, tak obsahem státní závěrečné zkoušky. Má-li student zájem i o některé předměty z jím nezvolené specializace, může požádat o jejich zápis. Student má dokonce právo plně vystudovat obě specializace, včetně státních závěrečných zkoušek.
Úspěšný absolvent obdrží diplom s mezinárodně platnou přílohou (Diploma supplement). Může případně pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu, typicky v programu „Interpretace a teorie interpretace“ (nejvyšší možná kvalifikace ISCED/EQF 8), který na JAMU probíhá ve vzájemné spolupráci s HAMU, pod vedením společné oborové rady obou akademií.
 
Perspektiva úspěšného studia
Naši studenti klavírní interpretace se každoročně prezentují nejen svými ročníkovými či absolventskými recitály. Úspěšně se zúčastňují mezinárodních soutěží včetně těch světově nejprestižnějších (ukázka video). V případě opakovaných úspěchů z vícekolových soutěží jsou zařazováni Nadací Český hudební fond na tzv. prémiovou listinu mladých umělců pro období tří koncertních sezón, což jim přináší koncertní příležitosti v rámci celostátní sítě kruhů přátel hudby (viz např. koncert SPH 2022). Bývají zváni na festivalová pódia jako sólisté či komorní hráči či do rozhlasových studií (Studio 1 live), stávají se součástí oceňovaných komorních ansámblů. Pravidelně se také uplatňují jako sólisté orchestrálních koncertů – např. za poslední akademický rok 2021/22 s MFO v Olomouci (Schumann a Mendelssohn), s PKF v Praze (Beethoven) a s JAO v Brně (Šostakovič). Studenti katedry a nedávní absolventi figurují také v úspěšných nahrávacích projektech klasických (např. CD Opera diversa 2020 - ToccataClassic 2022) či multižánrových (jazzové album roku 2021 a cena Anděl).  
 
Personální a technické zázemí studijního programu
Pedagogické vedení magisterského programu Klavírní interpretace zajišťují klavíristé s potřebnou mezinárodní koncertní a nahrávací praxí, klavírní pedagogové s bohatými zkušenostmi a výsledky, vedoucí pracovníci předních hudebních institucí, pořadatelé festivalů, klavírníci a další odborníci z praxe. V rámci předmětu masterclass mají studenti možnost pracovat pod vedením hostujících zahraničních pedagogů. V posledním desetiletí na katedře vedli kurzy pianisté Avner Arad (Izrael), Hakon Austbo (Norsko), Ida Černecká (Slovensko), Arthur Greene (USA), Ayako Ikeba (Japonsko), Eugen Indjic (Francie), Kiril Monorosi (Austrálie), Otto Niederdorfer (Rakousko), Vera Nosina (Rusko), Alicja Paleta (Polsko), Inge Rosar (Německo), Eleonora Tkach (Ukrajina), Arkadi Zenziper (Německo) a další. 
Studium probíhá v prostorných učebnách vybavených špičkovými křídly Steinway, Bösendorfer, Steingraeber a Yamaha, s audiovizuálním a IT zázemím, s praktickou lokální knihovnou Metodického centra v prostorách katedry i centrální knihovnou v budově kolejí Astorka. Třetí patro historické budovy Hudební fakulty je vyhrazeno studentům ke cvičení, šest cvičeben klavírní katedry je vybaveno křídly Steinway, Petrof a Yamaha. V budově kolejí se nacházejí další tři cvičebny s křídly, s možností nočního provozu. Studenti si mohou na rok bezplatně zapůjčit digitální Clavinovy, např. na svůj pokoj v rámci kolejí. Realizace demosnímků audio-video je možná buď samoobslužně v koncertním sále nebo prostřednictvím Audiovizuálního studia Hudební fakulty, případně v profesionálním studiu JAMU v Divadle na Orlí. Videozáznamy magisterských absolventských koncertů se archivují v elektronickém informačním systému JAMU. Koncertní sál disponuje křídly Steinway D274 a Shigeru Kawai EX278, bezhlučnou klimatizací s automatickou regulací vlhkosti vzduchu a nově upravenou akustikou.
 
záložka Představení specializace (Hra na klavír a klavírní pedagogika)
Specializace je založena na excelentní tradici výuky klavírní hry a klavírně-pedagogických předmětů na HF JAMU. Obsahově specializace navazuje na dříve studenty preferovanou kombinaci bakalářského studia Hra na klavír a dvouletého magisterského studia Hra na klavír a klavírní pedagogika. Curriculum programu vychází z typického postoje studenta, který se zráním přirozeně proměňuje. V prvních ročnících se zaměřuje především na svůj pianistický rozvoj, po prvním roce upřesňuje spolu s pedagogem studijní plán včetně soutěží, koncertních projektů a zahraničních stáží. Postupně se seznamuje s teorií klavírní interpretace, dějinami klavírní hry a pedagogiky a s metodikou výuky klavírní hry. V dalších letech následují speciální předměty a praktické pedagogické semináře, kdy student pod dohledem zkušeného pedagoga pracuje s žáky na různých stupních klavírního vzdělávání, včetně předškolního věku. Vedle náročného koncertního repertoáru musí student interpretačně ovládnout i kmenový instruktivní repertoár. Hodnocenou součástí Státní závěrečné zkoušky je proto kromě absolventského koncertu, diplomové práce, pedagogického výstupu (výuka modelu před zkušební komisí) a zkoušky z Didaktiky klavírního umění (metodika klavírní výuky na vyšších stupních uměleckého školství) také studiová CD nahrávka instruktivní klavírní literatury. Nedílnou součástí studia je praktická spolupráce s Metodickým centrem vedeným prof. Alenou Vlasákovou. Právě její osobnost (úspěšná pedagožka ZUŠ, konzervatoře a obou akademií, každoroční předsedkyně soutěžních porot) garantuje vysokou kvalitu přípravy studentů v oblasti klavírní pedagogiky. Studenti jsou seznámeni s celým spektrem historických a současných trendů v celosvětovém rámci, s českými a zahraničními klavírními školami, typickým curriculem a metodikou klavírního vzdělávání na ZUŠ, konzervatořích a VŠ, včetně výuky přidružených předmětů typu povinný klavír, improvizace a hra z listu atp. V neposlední řadě si osvojí dovednosti klíčové pro výběrová řízení na různých stupních uměleckého školství. Během studia získají přímé zkušenosti v koncertní, nahrávací a pedagogické praxi. Mají možnost publikovat odborné studie, recenze a prezentovat své interpretační i pedagogické úspěchy v internetovém časopisu Pianissimo.
záložka Uplatnění
Absolventi obvykle kombinují nezávislou uměleckou činnost (OSVČ) s činností pedagogickou (zaměstnanec). Typicky působí v těchto profesích či zaměřeních: 
 • klavírista - sólista
 • klavírista - komorní hráč
 • pedagog ZUŠ, konzervatoře, hudebního gymnázia, hudební VŠ
 • člen (vedoucí) komorního ansámblu
 • korepetitor (opera, sbor, balet atp.)
 • lektor interpretačních kurzů
 • porotce interpretační soutěže
Absolventi klavírní katedry se aktuálně uplatňují i v následujících pracovních pozicích:
 • ředitel České filharmonie
 • redaktor vážné hudby Českého rozhlasu
 • ředitel interpretační soutěže Amadeus
 • ředitelka interpretačních kurzů Audaces fortuna iuvat


Skladba předmětů specializace je:
 • povinné předměty
 • povinně volitelné předměty
 • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
 • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
 • předmětů profilujícího základu (profilace P)
 • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 - P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 - P
HF:H60234lMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 - P
HF:H60234zMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 - P
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 - P
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 - P
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 - P
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 - P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 - P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 - P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 - P
HF:HF0352lHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0352zHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0353lKomorní hra 1 I. Ardaševkz 13/0/04 - P
HF:HF0353zKomorní hra 1 I. Ardaševz 13/0/04 - P
HF:HF0354lHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0354zHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0355lKomorní hra 2 I. Ardaševkz 13/0/04 - P
HF:HF0355zKomorní hra 2 I. Ardaševz 13/0/04 - P
HF:HF0356lHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0356zHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0357lKomorní hra 3 I. Ardaševkz 13/0/04 - P
HF:HF0357zKomorní hra 3 I. Ardaševz 13/0/04 - P
HF:HF0359lHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0359zHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 - P
HF:HF0360lKomorní hra 4 I. Ardaševkz 13/0/04 - PV
HF:HF0360zKomorní hra 4 I. Ardaševz 13/0/04 - PV
HF:HF0361lHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0361zHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0362lKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 - PV
HF:HF0362zKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 - PV
HF:HF0363lPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 - P
HF:HF0363zPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 - P
HF:HF0364lPedagogický seminář 2 A. Vlasákováz 0/26/01 - P
HF:HF0364zPedagogický seminář 2 A. Vlasákováz 0/26/01 - P
HF:HF0365lPedagogický seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0365zPedagogický seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0367lHra instruktivní literatury 1 A. Vlasákovákz 0/13/05 - P
HF:HF0367zHra instruktivní literatury 1 A. Vlasákováz 0/13/05 - P
HF:HF0368zHra instruktivní literatury 2 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0369lInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0369zInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0370lInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0370zInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 26/01 - P
HF:HF0371lInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0371zInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0372lInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0372zInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 - P
HF:HF0373zInterpretační seminář 5 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0374lAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýkz 0/13/01 - P
HF:HF0374zAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýz 0/13/01 - P
HF:HF0375zTechnologie v klavírní praxi J. Jiraskýz 0/3/31 - P
HF:HF0376lSoutěže a koncertní praxe J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0377lPraxe v metodickém centru 1 A. Vlasákováz 0/18/01 - P
HF:HF0377zPraxe v metodickém centru 1 A. Vlasákováz 0/18/01 - P
HF:HF0378lPraxe v metodickém centru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0378zPraxe v metodickém centru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0383lSelf-management klavíristy V. Spílkaz 8/2/01 - P
HF:HF0384zZáklady údržby klavíru J. Jiraskýz 6/4/01 - P
HF:HF0385lMasterclass 1 J. Jiraskýz 4/2/41 - P
HF:HF0386lMasterclass 2 J. Jiraskýz 4/2/41 - P
HF:HF0387lMasterclass 3 J. Jiraskýz 4/2/41 - P
HF:HF0388lMasterclass 4 J. Jiraskýz 4/2/41 - P
HF:HF0389lDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohovázk 13/0/02 - P
HF:HF0389zDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohováz 13/0/02 - P
HF:HF0390lDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohovázk 13/0/02 - P
HF:HF0390zDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohováz 13/0/02 - P
HF:HF0391lDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 - P
HF:HF0391zDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 - P
HF:HF0392lSoudobá klavírní literatura J. Jiraskýzk 1/1/12 - PV
HF:HF0392zSoudobá klavírní literatura J. Šťastnýz 26/0/01 - PV
HF:HF0393lImprovizace J. Šťastnýzk 0/13/02 - PV
HF:HF0393zImprovizace J. Šťastnýz 0/13/01 - PV
HF:HF0394lKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 - PV
HF:HF0394zKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 - PV
HF:HF0395lTeorie klavírní interpretace A. Vlasákovázk 2/0/02 - P
HF:HF0395zTeorie klavírní interpretace A. Vlasákováz 26/0/02 - P
HF:HF0396lHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákovázk 26/0/02 - P
HF:HF0396zHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákováz 26/0/02 - P
HF:HF0397lDidaktika klavírní hry 1 A. Vlasákovázk 26/0/02 - P
HF:HF0397zDidaktika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 - P
HF:HF0398lDidaktika klavírní hry SŠ-VŠ J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0398zDidaktika klavírní hry SŠ-VŠ J. Jiraskýz 1/1/11 - P
HF:HF0400lKlavírní dílo L. Janáčka J. Zahrádkaz 13/0/01 - P
HF:HF0401lKlavírní koncert J. Jiraskýkz 0/13/02 - PV
HF:HF0401zKlavírní koncert J. Jiraskýz 0/13/01 - PV
HF:HF0402zZáklady dirigování J. Jiraskýz 0/13/02 - P
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 - PV
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 - PV
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 - PV
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 - PV
287 kreditů