HF0359z Hra na klavír 4

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
13/13/0. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
MgA. Helena Weiser (přednášející)
MgA. Pavel Zemen, DiS. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování).

Příprava na koncertní vystoupení (ročníkový recitál v rozsahu min. 60 minut). Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro soutěže, konkurzy atp.

Student je veden důsledně k výběru urtextových edic a k samostatnému interpretačnímu názoru na základě znalostí geneze díla, inspiračních zdrojů, stylu a provozovací praxe dané epochy, individuálního stylu daného autora či charakteru příslušné národní školy. Dalším sledovaným předpokladem zdařilé interpretace je studentova formová, harmonická a sémantická analýza díla. Při tvorbě interpretační koncepce uplatňuje veškeré znalosti nabyté v ostatních předmětech studijního programu, např. Teorie klavírní interpretace, Analýza klavírních skladeb, Dějiny a literatura nástroje, Historie klavírní hry a pedagogiky, příp. Klavírní dílo L. Janáčka.

Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla.
● Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005.
● Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.
Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd.
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla.

    Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd.

Metody hodnocení
V závěru každého semestru je udělován klasifikovaný zápočet z klavírní hry na základě vystoupení před komisí nebo veřejného vystoupení. V absolventském ročníku uděluje pedagog hlavního oboru zápočet, absolventský koncert je hodnocen po obhajobě v rámci Státní závěrečné zkoušky.

Student předloží zkušební komisi zkušební lístek, na němž uvede skladby připravené ke klasifikovanému zápočtu a jejich minutáže. Dále uvede skladby provedené na bodovaném koncertě, včetně minutáží a data koncertu. Program semestrálního klasifikovaného zápočtu činí v 1. ročníku nejméně 20 minut, v ostatních ročnících nejméně 25 minut. Údaje na zkušebním lístku schválí s předstihem pedagog hlavního oboru a potvrdí podpisem.

Program klasifikovaného zápočtu je možno zkrátit o skladby provedené v daném semestru na bodovaném koncertě (výjimečně na bodovaném semináři). Provedl-li student během semestru veřejně všechny skladby, odpovídající rozsahem a sestavou programu požadavkům pro klasifikovaný zápočet, nemusí se ho po předchozím oznámení vedoucímu katedry zúčastnit a po předložení pedagogem podepsaného zkušebního lístku s potvrzenými údaji o datu, programu a jeho minutáži je mu plně započteno bodování z veřejné produkce. Chce-li přesto hrát na klasifikovaném zápočtu, započte se mu lepší z obou hodnocení (v případě shodného programu a souhlasu zkušební komise) nebo průměr z obou vystoupení (v ostatních případech).

Na klasifikovaných zápočtech a koncertech se hraje zpaměti. Výjimkou může být extrémně rozsáhlá a náročná skladba 20. nebo 21. století, případně období baroka. Žádost o výjimku je třeba podat vedoucímu katedry s dostatečným předstihem.

Studuje-li student v zahraničí bez přerušení studia a chce-li, aby se mu započítaly klasifikované zápočty a koncertní produkce včetně uznání povinného repertoáru, je povinen předložit do termínu zkoušek ověřené doklady s uvedením repertoáru, minutáže, data provedení a klasifikace. Absenci zahraniční dokumentace (klasifikace) lze řešit doložením videozáznamu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0359z