H70028 Diplomní seminář

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jindra Bártová
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H70028/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Přibil
H70028/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Michálková Slimáčková
H70028/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Musilová
H70028/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lyko
H70028/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Holá
Předpoklady
Koncepčnost myšlení a vhled do historických souvislostí oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení schopnosti metodologické koncepce zpracování diplomového tématu, včetně adekvátních formálních parametrů na odborný text.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat nároky na formální stránku odborného textu,
• adekvátně formulovat téma a cíle kvalifikační práce,
• využít adekvátní odborné metody,
• vyhledávat odbornou literaturu a další informační zdroje.
Osnova
 • Předmět se zabývá problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její metodologické koncepce s nástinem otázek stylistiky.
 • Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování.
 • Struktura diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace).
 • Formální znaky a úprava diplomové práce.
 • Technika zpracování diplomové práce.
 • Problematika citací a poznámkového aparátu.
 • Koncipování jednotlivých částí práce.
 • Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami.
 • Problematika verifikace, falzifikace.
 • Analytický a syntetická metoda.
 • Kritika pramene a srovnávací metoda.
Literatura
  povinná literatura
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  doporučená literatura
 • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka. Individuální konzultace, praktický nácvik.
Metody hodnocení
Hodnocení bude uděleno na základě vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení:
• přesného tematického vymezení práce,
• sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích,
• hlavních a vedlejších výzkumných otázek,
• metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle,
• dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H70028