HF0371z Interpretační seminář 3

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/26/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 15:10–16:40 108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k průběžné prezentaci interpretačních výkonů studenta, ověřování kvalit jeho interpretace před významnějšími vystoupeními, konfrontaci jeho interpretační koncepce s názory ostatních studentů a pedagogů katedry. Studenti diskutují nad výkony kolegů s využitím veškerých poznatků získaných v aktuálním studiu odborných předmětů i ve vlastní interpretační a pedagogické praxi. Cílem je tříbení uměleckého názoru, samostatná pianisticko-estetická orientace studenta. Vzhledem k ustavičnému vývoji klavírního oboru je náplň seminářů stanovována v souladu se současnými trendy, s cílem předávat nejmodernější poznatky co nejrychleji a nejúčinněji širokému okruhu studentů všech ročníků. K tomu slouží různé typy náplně předmětu. Hlavní z nich: 1. Student prezentuje před ostatními studenty a pedagogy oboru průběžné výsledky své práce, jeho výkon je vzápětí veřejně hodnocen prostřednictvím debaty o interpretačních (estetických i technických) kvalitách a problémech. 2. Referáty vedoucího semináře nebo jiného pedagoga na konkrétní interpretační témata, reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech atd. 3. Audio- nebo videoprojekce záznamů výrazných uměleckých výkonů s následným hodnocením. 4. Vystoupení hostů, laureátů významných soutěží, osobností, jejichž výkony přinášejí nové poznatky z oblasti soudobého interpretačního umění a pedagogiky. Student si nejpozději ve 4. vyučovacím týdnu semestru rezervuje termín svého vystoupení na semináři čitelným vyplněním formuláře na nástěnce KKI, kde uvede i plánovaný repertoár a jeho minutáž. Nejpozději 14 dní před vystoupením repertoár a minutáž upřesní.
Literatura
  • Notové edice prezentovaných klavírních děl, pokud možno urtextové.
Metody hodnocení
zápočet v závěru každého semestru je podmíněn

1. účastí nejméně 70% (lze započíst i účast na vybraných akcích KKI - mistrovských třídách hostů apod.)
2. nejméně jedním sólovým vystoupením za semestr v rozsahu nejméně 10 minut (lze započíst i aktivní účast na mistrovských třídách hostů KKI, orchestrálních konkursech HF apod.)
3. aktivní účastí v diskusích o interpretačních výkonech s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0371z