HF0352z Hra na klavír 1

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
13/13/0. 15 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
MgA. Helena Weiser (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
● vytyčení hlavních cílů spojených s nástupem vysokoškolského způsobu studia klavírní interpretace
● analýza probíraných skladeb (geneze, forma, harmonie, kontrapunkt, poučené pojetí ornamentiky a další)
● prohloubení orientace studenta v rovinách: sémantika / estetika / technika
● odhalování specifik hudební řeči a tvůrčí filozofie daného autora směřuje k vyjádření uměleckého sdělení hraného díla
● práce na estetické stránce interpretace (zvuková představa a vůle, práce se zvukem a časem, úhozové a výrazové nuance)
● práce na technické stránce interpretace (fyziologie klavírní hry, uvolnění hracího aparátu, správné sezení, hra celým tělem / pohybově ekonomická hra, dýchání, zavěšení váhy paží, spojovací pohyb, letmost hry, “basic stroke” atd.)
● práce s urtextem
Osnova
 • Studium povinného i nepovinného repertoáru: Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku studia je student povinen prezentovat na zkouškách nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
 • ● nejméně 5 koncertních etud nebo ekvivalentních skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být dvě Chopinovy (kromě op.10 č.3 a č.6, op.25 č.7) a další dvě autorů: Liszt (kromě op.1), Chopin, Smetana, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
 • ● nejméně 2 barokní polyfonní díla
 • ● nejméně jednu klasickou sonátu (provedenou vcelku v rámci jednoho vystoupení, ne po větách)
 • ● nejméně jednu skladbu L. Janáčka
 • Další program je libovolný. Nezáleží na tom, jak jsou skladby rozděleny mezi oba ročníky. Účastní-li se student na základě doporučení pedagoga náročnější (zpravidla vícekolové) interpretační soutěže, může katedru požádat o repertoárovou výjimku vzhledem k požadavkům soutěže.
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla.
 • ● Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987.
 • ● Methuen-Campbell, J. : Chopin Playing. Taplinger Publishing, New York 1981.
 • ● Schumann, R. : O hudbě a hudebnících. SNKLHU, Praha 1960.
 • ● Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987.
 • ● Keller, H. : Die Klavierwerke Bachs. Peters, Lipsko 1950.
 • ● Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990.
 • ● Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005.
 • ● Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920.
 • ● Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000.
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod.
Literatura
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla.
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet
V závěru každého semestru je udělován klasifikovaný zápočet z klavírní hry na základě vystoupení před komisí nebo veřejného vystoupení. V absolventském ročníku uděluje pedagog hlavního oboru zápočet, absolventský koncert je hodnocen po obhajobě v rámci Státní závěrečné zkoušky.
Student předloží zkušební komisi zkušební lístek, na němž uvede skladby připravené ke klasifikovanému zápočtu a jejich minutáže. Dále uvede skladby provedené na bodovaném koncertě, včetně minutáží a data koncertu. Program semestrálního klasifikovaného zápočtu činí v 1. ročníku nejméně 20 minut, v ostatních ročnících nejméně 25 minut. Údaje na zkušebním lístku schválí s předstihem pedagog hlavního oboru a potvrdí podpisem.
Program klasifikovaného zápočtu je možno zkrátit o skladby provedené v daném semestru na bodovaném koncertě (výjimečně na bodovaném semináři). Provedl-li student během semestru veřejně všechny skladby, odpovídající rozsahem a sestavou programu požadavkům pro klasifikovaný zápočet, nemusí se ho po předchozím oznámení vedoucímu katedry zúčastnit a po předložení pedagogem podepsaného zkušebního lístku s potvrzenými údaji o datu, programu a jeho minutáži je mu plně započteno bodování z veřejné produkce. Chce-li přesto hrát na klasifikovaném zápočtu, započte se mu lepší z obou hodnocení (v případě shodného programu a souhlasu zkušební komise) nebo průměr z obou vystoupení (v ostatních případech). Na klasifikovaných zápočtech a koncertech se hraje zpaměti. Výjimkou může být extrémně rozsáhlá a náročná skladba 20. nebo 21. století, případně období baroka. Žádost o výjimku je třeba podat vedoucímu katedry s dostatečným předstihem.
Studuje-li student v zahraničí bez přerušení studia a chce-li, aby se mu započítaly klasifikované zápočty a koncertní produkce včetně uznání povinného repertoáru, je povinen předložit do termínu zkoušek ověřené doklady s uvedením repertoáru, minutáže, data provedení a klasifikace. Absenci zahraniční dokumentace (klasifikace) lze řešit doložením videozáznamu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0352z