H70125B Magisterský diplomní seminář

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H70125B/1: Po 9:20–10:05 208, J. Michálková Slimáčková
H70125B/2: Út 8:30–9:15 208, J. Michálková Slimáčková
H70125B/3: Út 11:50–12:35 205, M. Musilová
H70125B/4: Čt 16:50–17:35 205, P. Lyko
H70125B/5: Út 11:50–12:35 S32, J. Přibil
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný 1. ročník NMgA./MgA. studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je intenzivní prohloubení potřebných dovednosti pro formulování odborného textu v rámci kvalifikační práce na HF JAMU, a to v oblasti metodologie, obsahové strukturace tématu, formálních požadavků, citační praxe atp.
Výstupy z učení
-Student je po absolvování kurzu schopen formulovat a v podobě odborného textu realizovat předmět, metody, cíle a výzkumné otázky své kvalifikační práce.
-Student ovládá formální pravidla pro formulování odborného textu.
-Student ovládá problematiku vedení poznámkového aparátu a citační praxe.
-Student je hlouběji seznámen s výzkumnými metodami a je schopen je aplikovat do odborného textu.
-Student je schopen vyhledávat adekvátní odborné zdroje vztahující se k tématu jeho kvalifikační práce a pracovat s nimi.
Osnova
 • LS:
 • 1) Vyhodnocení částí textů kvalifikačních prací realizovaných v ZS.
 • 2) Aktualizování metodologického postupu při realizaci kvalifikačních prací.
 • 3) Prezentace aktuálního stavu a dosažených výsledků v rámci kvalifikačních prací.
 • 4) Seminární konzultace kvalifikačních prací s ohledem na jejich dokončení.
Literatura
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
 • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
Cvičení – prezentace koncepce spisu a realizovaných částí textu kvalifikačních prací.
Seminární diskuse věnovaná realizovaným textům v rámci kvalifikačních prací.
Ústní přednes teoretické problematiky formulování odborného textu.
Metody hodnocení
Zápočet
Podmínky pro splnění: LS:
1) Realizace pravidelných individuálních konzultací týkajících se přípravy kvalifikačních prací (dle pokynů konkretizovaných ve výuce).
2) Splnění požadavků stanovených pro odevzdání částí, resp. celku kvalifikační práce:
-do poloviny dubna odevzdání 3/4 požadovaného rozsahu kvalifikační práce.
-odevzdání celku kvalifikační práce nejpozději jeden týden před termínem pro odevzdání kvalifikačních prací prostřednictvím IS JAMU, který je pro každý akademický rok aktuálně vyhlášen v harmonogramu HF JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H70125B