H70125B Magisterský diplomní seminář

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jindra Bártová (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H70125B/KDN: Po 14:20–15:05 208, P. Lyko, Zapisují si obory KDN
H70125B/KKI_KVHI: Čt 13:30–14:15 205, J. Bártová, Zapisují si obory KKI,KVHI
H70125B/KSN_KBN: St 11:50–12:35 205, P. Sýkora, Zapisují si obory KSN,KBN
H70125B/KZP_KKDOR: St 11:50–12:35 208, J. Michálková Slimáčková, Zapisují si obory KZP, KKDOR
Předpoklady
Koncepčnost myšlení a vhled do historických souvislostí oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prohloubení schopnosti metodologické koncepce zpracování diplomového tématu, včetně adekvátních formálních parametrů na odborný text.
Výstupy z učení
- znát nároky na formální stránku odborného textu - adekvátně formulovat téma a cíle kvalifikační práce - využít adekvátní odborné metody - vyhledávat odbornou literaturu a další informační zdroje
Osnova
  • Předmět se zabývá problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její metodologické koncepce s nástinem otázek stylistiky. - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literatura
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.