DIFA CINHER Činoherní herectví
Název anglicky: Dramatic Acting
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Her_Tvo:M Herectví

Úvodní informace / Pokyny

 • Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované dramatické umělce.
 • Studenti si osvojí nezbytné dovednosti pro jevištní tvorbu na profesionální úrovni.
 • Studium je završeno absolventským výkonem ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.
 • Během studia si posluchači osvojí znalosti z historie a současnosti českého a světového divadla a schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů, které jsou připraveni tvůrčím způsobem aplikovat a dále rozvíjet.
 • Výuka probíhá ve čtyřech samostatných ateliérech, jejichž metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

První dva roky studia zahrnují získání základních psychofyzických schopností a dovedností s postupným zřetelem k vytváření jevištní postavy.

Druhé dva roky studia rozvíjí tyto schopnosti a směřují ke komplexní týmové herecké tvorbě, včetně dalšího posilování teoretického zázemí této tvorby.

Studenti jsou vedeni k ovládání vnitřní a vnější herecké techniky, učí se zvládat problematiku herecké postavy, situačního kontextu, motivace jednání, podtextu atd. Během studia pracují nejen s pedagogy, ale také se studenty režie na přípravě dialogů, etud a celých inscenací, ve kterých se postupně zvyšuje rozsah a náročnost uměleckých úkolů. Práce vede k nalézání osobního tématu a formulování společné generační výpovědi. K prohlubování jejich tvořivé individuality přispívá budování schopnosti reflexe a sebereflexe procesu herecké tvorby, související nakonec i s nalézáním východisek diplomové práce.

Cílem studia je vychovat svobodnou tvůrčí osobnost, vybavenou předpoklady pro profesionální působení v oboru, a zároveň individualitu otevřenou novým přístupům a podnětům, včetně potřeby stálého vzdělanostního růstu.


 

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 240 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Teorie a metody herecké tvorby

Obhajoba absolventského magisterského projektu

Obhajoba diplomové práce
 



Skladba předmětů specializace je:
 • povinné předměty
 • povinně volitelné předměty
 • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
 • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
 • předmětů profilujícího základu (profilace P)
 • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121917
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DHAZ102Herecká interpretace textu I L. Riegerkz 0/1/21 1-
DIFA:DHAZ103Technika mluveného projevu I L. Riegerz 0/1/11 1-
DIFA:DHAZ104Zpěv I K. Hegnerkz 0/1.5/22 1-
DIFA:DHAZ105Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/3/01 1-
DIFA:DHAZ106Akrobacie I H. Halberstadtkz 0/2/01 1-
DIFA:DHAZ107Herecká pohybová výchova I I. Dostálekkz 0/2/11 1-
DIFA:DHAZ108Rytmická a taneční cvičení H. Halberstadtkz 0/4/02 1-
DIFA:DHAZ110Divadelní seminář I L. Riegerkz 1/1/11 1-
DIFA:DHBZ112Vstupní kurz I. Dostálekz 0/1/0 1 týden.1 1-
DIFA:DHCZ200Herectví I – činohra A. Bergmanz 0/6/24 1-
DIFA:DMAZ101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 1P
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2Z
DIFA:DHAL102Herecká interpretace textu I L. Riegerkz 0/1/21 2-
DIFA:DHAL103Technika mluveného projevu I L. Riegerz 0/1/11 2-
DIFA:DHAL104Zpěv I K. Hegnerkz 0/1.5/22 2-
DIFA:DHAL105Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/3/01 2-
DIFA:DHAL106Akrobacie I H. Halberstadtkz 0/2/01 2-
DIFA:DHAL107Herecká pohybová výchova I I. Dostálekkz 0/2/11 2-
DIFA:DHAL108Rytmická a taneční cvičení H. Halberstadtkz 0/2/02 2-
DIFA:DHAL110Divadelní seminář I L. Riegerkz 1/1/11 2-
DIFA:DHCL200Herectví I – činohra A. Bergmanz 0/6/24 2-
DIFA:DMAL101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 2P
26 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III V. Cejpekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DHAZ203Technika mluveného projevu II L. Riegerz 0/1/11 3-
DIFA:DHAZ204Zpěv II K. Hegnerkz 0/1.5/22 3-
DIFA:DHAZ205Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/01 3-
DIFA:DHAZ208Klasický tanec H. Halberstadtkz 0/4/01 3-
DIFA:DHAZ209Divadelní seminář II L. Riegerkz 1/1/11 3-
DIFA:DHBZ202Herecká pohybová výchova II I. Dostálekkz 0/2/11 3-
DIFA:DHBZ207Akrobacie II H. Halberstadtkz 0/2/01 3-
DIFA:DHDZ201Herectví II – činohra L. Riegerz 0/6/24 3-
DIFA:DHDZ203Herecká interpretace textu II I. Krobotkz 0/1/21 3-
DIFA:DMAZ201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 3P
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV V. Cejpekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DHAL203Technika mluveného projevu II L. Riegerz 0/1/11 4-
DIFA:DHAL204Zpěv II K. Hegnerkz 0/1.5/22 4-
DIFA:DHAL205Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/01 4-
DIFA:DHAL208Klasický tanec H. Halberstadtkz 0/4/02 4-
DIFA:DHAL209Divadelní seminář II L. Riegerkz 1/1/11 4-
DIFA:DHAL210Práce se studenty ČR a DD L. Riegerz 0/4/12 4-
DIFA:DHBL202Herecká pohybová výchova II I. Dostálekkz 0/2/11 4-
DIFA:DHBL207Akrobacie II H. Halberstadtkz 0/2/01 4-
DIFA:DHDL201Herectví II – činohra O. Smilkovákz 0/6/24 4-
DIFA:DHDL203Herecká interpretace textu II I. Krobotkz 0/1/21 4-
DIFA:DMAL201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 4P
29 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHAZ301Herecká pohybová výchova III I. Dostálekkz 0/2/11 5-
DIFA:DHAZ309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 5Z
DIFA:DHAZ311Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/01 5-
DIFA:DHBZ301Herectví III – činohra I. Dostálekz 0/6/24 5-
DIFA:DHBZ302Projekt II I. Dostálekkz 0/240/0 6 týdnů.6 5-
DIFA:DHDZ302Projekt I I. Dostálekkz 0/240/0 6 týdnů.6 5-
DIFA:DHDZ305Herecká interpretace textu III O. Smilkovákz 0/1/21 5-
DIFA:DHDZ306Zpěv III K. Hegnerkz 0/1.5/22 5-
DIFA:DHDZ308Historický a společenský tanec H. Halberstadtkz 0/4/12 5-
DIFA:DHDZ310Akrobacie III H. Halberstadtkz 0/2/01 5-
DIFA:DHDZ311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 5Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 5Z
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHAL301Herecká pohybová výchova III L. Riegerkz 0/2/11 6-
DIFA:DHAL309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 6Z
DIFA:DHAL311Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/01 6-
DIFA:DHBL301Herectví III – činohra I. Dostálekz 0/6/24 6-
DIFA:DHBL304Projekt IV – Studio Marta I. Dostálekkz 0/320/4 8 týdnů.9 6-
DIFA:DHCL305Projekt III A. Bergmankz 0/240/0 6 týdnů.6 6-
DIFA:DHDL305Herecká interpretace textu III O. Smilkovákz 0/1/21 6-
DIFA:DHDL306Zpěv III K. Hegnerkz 0/1.5/22 6-
DIFA:DHDL308Historický a společenský tanec H. Halberstadtkz 0/4/12 6-
DIFA:DHDL310Akrobacie III H. Halberstadtkz 0/2/01 6-
DIFA:DHDL311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 6Z
31 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBZ401Magisterský absolventský výkon II I. Dostálekz 0/240/0 6 týdnů.10 7P
DIFA:DHBZ405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/124 7Z
DIFA:DHBZ406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 7Z
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBL403Magisterský absolventský výkon I I. Dostálekz 0/20/210 8P
DIFA:DHBL405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/2016 8Z
DIFA:DHBL406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 8Z
DIFA:DMAL402Magisterský absolventský výkon III A. Bergmanz 0/16/27 8P
DIFA:DMAL403Magisterský absolventský výkon IV A. Bergmanz 0/240/0 6 týdnů.10 8P
45 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
10 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
10 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DAAZX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Step S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX45Šerm a scénické souboje S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DHAZY01Scénický pohyb A. Bergmanz 0/2/02 5-
DIFA:DHBZX04Technika mluveného projevu H. Halberstadtz 0/1/11 5-
DIFA:DHCZ202Herecká interpretace textu – kolektivní A. Bergmanz 0/4/12 --
DIFA:DHCZ103Herecká komunikace a tvorba slovem A. Bergmankz 2/1/12 1-
DIFA:DHCZ207Úvod do psychologie A. Bergmanz 1/1/11 3-
DIFA:DHCZX02Herecká kondiční cvičení A. Bergmanz 0/2/01 1-
DIFA:DHCZX03Klavír A. Bergmanz 0/1/21 --
DIFA:DHDZ101Etika herce O. Smilkovákz 2/0/11 1-
DIFA:DHDZ103Herecký trénink A. Bergmanz 0/6/23 --
DIFA:DHDZX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
24 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DAALX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAALX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Step H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX45Šerm a scénické souboje H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DHALY01Scénický pohyb A. Bergmanz 0/2/02 6-
DIFA:DHBLX04Technika mluveného projevu K. Hegnerz 0/1/11 6-
DIFA:DHCL103Herecká komunikace a tvorba slovem A. Bergmankz 2/1/12 2-
DIFA:DHCL207Úvod do psychologie A. Bergmanz 1/1/11 4-
DIFA:DHCLX02Herecká kondiční cvičení A. Bergmanz 0/2/01 2-
DIFA:DHCLX03Klavír A. Bergmanz 0/1/21 --
DIFA:DHCL202Herecká interpretace textu – kolektivní A. Bergmanz 0/4/12 --
DIFA:DHDL101Etika herce O. Smilkovákz 2/0/11 2-
DIFA:DHDL103Herecký trénink A. Bergmankz 0/6/23 --
DIFA:DHDLX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
26 kreditů