Představení studijního programu

ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Studium činoherního herectví je organizováno ve čtyřech samostatných ateliérech.

Při respektování základní společné linie volí každý ateliér specifickou a osobitou cestu při aplikaci metod herecké tvorby a její charakter je určován osobností konkrétního vedoucího.

Ateliér Niky Brettschneiderové

Ateliér Oxany Smilkové

Ateliér Aleše Bergmana

Ateliér Lukáše Riegra

FYZICKÉ DIVADLO

V ak. roce 2023/24 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

Při zápisu je nutné předložit motivační dopis a také tvůrčí portfolio. Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo má formu dvoudenního workshopu, kde je kladen důraz na interpretační schopnosti uchazečů. Druhé kolo je pohovorem, ve kterém uchazeč rozpracuje koncepci hypotetické inscenace na základě tématu zadaného současně s pozvánkou do tohoto kola. Zde je kladen důraz na schopnost konceptuálního uvažování o divadelní inscenaci a její praktické realizaci. Také se prověřují znalosti o fyzickém divadle, novém cirkusu a současném tanci.

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Přijímací řízení probíhá dvoukolově ze všech tří disciplín, tedy z části herecké, pěvecké a taneční. Komise nehledá skvělé tanečníky a zpěváky, ale talentované a otevřené uchazeče, kteří jsou schopni se dále vzdělávat. Během přijímacího řízení se zkoumají předpoklady pro studium, kreativita, pohybová a hlasová vybavenost.

Studijní plány

Studium

 • Uplatnění absolventa

  ČINOHERNÍ HERECTVÍ

  Profesní oblasti, ve kterých může absolvent uplatnit získané vzdělání:

  - Herecké angažmá v divadelních souborech

  - Herecké výkony ve filmu, v televizi a ve videoprodukci (nová média)

  - Herecké výkony v rozhlase a v audioprodukci (voiceover, audioknihy)

  - Moderování

  - Dabing

  - Vedení amatérských souborů

  - Vedení kurzů specifických hereckých dovedností

  - Vysokoškolský pedagog

  - Doktorské studium

  Absolventi činoherního herectví dokážou ve své vlastní umělecké tvorbě kritickým a originálním způsobem prakticky využívat prvky různých hereckých metod a teorií. Orientují se v problematice odborné analýzy divadelních inscenací a hereckého výkonu a mají schopnost samostatné analýzy odborného textu. Zvládnou stanovit vhodnou metodu pro hereckou interpretaci konkrétního textu a jsou schopni jejího praktického provedení na profesionální úrovni. Současně vykazují vysokou hlasovou i pohybovou vybavenost a jsou schopni tvůrčí spolupráce s hereckými partnery i s užším inscenačním týmem při vzniku inscenace. Při své práci budují linii vlastního názoru a svou tvorbou se podílí na výzkumu umění.

  FYZICKÉ DIVADLO

  V ak. roce 2022/23 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

  Absolventi jsou dále schopni erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů. Při práci pod vedením jiných umělců (režisérů či choreografů) zvládají samostatně pracovat a osvojit si jejich umělecký a filosofický záměr. Po vystudování tak část absolventů míří do divadla a paralelně se věnují vlastní tvorbě. Další budují svou kariéru jako nezávislí scéničtí tvůrci v oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu či komediálního divadla. V České republice i v zahraničí.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jazmína Piktorová

  Ekaterina Plechková

  Viktor Černický

  Pavol Seriš

  Alexandr Stankov

  MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

  Absolvent Muzikálového herectví opouští školu jako komplexně připravený umělec schopný ve své práci spojovat více žánrů - herectví, pohyb a zpěv. Díky této kombinaci bude jeho práce pestřejší a na trhu práce bude mít také vyšší šanci na zajímavé uplatnění.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Roman Vojtek

  Jitka Čvančarová

  Daniela Šinkorová

  Dušan Vitázek

  Radka Coufalová

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  ČINOHERNÍ HERECTVÍ

  • Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované dramatické umělce.

  • Studenti si osvojí nezbytné dovednosti pro jevištní tvorbu na profesionální úrovni.

  • Studium je završeno absolventským výkonem ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.

  • Během studia si posluchači osvojí znalosti z historie a současnosti českého a světového divadla a schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů, které jsou připraveni tvůrčím způsobem aplikovat a dále rozvíjet.

  • Výuka probíhá ve čtyřech samostatných ateliérech, jejichž metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

  První dva roky studia zahrnují získání základních psychofyzických schopností a dovedností s postupným zřetelem k vytváření jevištní postavy.

  Druhé dva roky studia rozvíjí tyto schopnosti a směřují ke komplexní týmové herecké tvorbě, včetně dalšího posilování teoretického zázemí této tvorby.

  Studenti jsou vedeni k ovládání vnitřní a vnější herecké techniky, učí se zvládat problematiku herecké postavy, situačního kontextu, motivace jednání, podtextu atd. Během studia pracují nejen s pedagogy, ale také se studenty režie na přípravě dialogů, etud a celých inscenací, ve kterých se postupně zvyšuje rozsah a náročnost uměleckých úkolů. Práce vede k nalézání osobního tématu a formulování společné generační výpovědi. K prohlubování jejich tvořivé individuality přispívá budování schopnosti reflexe a sebereflexe procesu herecké tvorby, související nakonec i s nalézáním východisek diplomové práce.

  Cílem studia je vychovat svobodnou tvůrčí osobnost, vybavenou předpoklady pro profesionální působení v oboru, a zároveň individualitu otevřenou novým přístupům a podnětům, včetně potřeby stálého vzdělanostního růstu.

 • Další informace

  ČINOHERNÍ HERECTVÍ

  Přijímací řízení probíhá každý rok podle přesně zadaných propozic, které uchazeči naleznou na internetových stránkách školy, případně obdrží na studijním oddělení. Řízení probíhá zpravidla ve dvou, výjimečně ve třech kolech. Do prvního kola je uchazeč vyzván k nastudování zpaměti a k hereckému ztvárnění dvou až tří libovolných monologů z dramatické literatury a také dvou až tří libovolných textů žánru poezie a prózy. Ve druhém (případně třetím) kole dochází také na zadání improvizačních úkolů přímo na místě. Komise může postupujícím do dalšího kola uložit přípravu konkrétních textů, například vybraného dialogu dvou postav. Vyžaduje se lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti a osvědčení od foniatra.

  FYZICKÉ DIVADLO

  V ak. roce 2022/23 se specializace Fyzické divadlo neotevírá

  Ateliér Fyzického divadla klade důraz na fyzický trénink, proces a vývoj tvorby, na intermediální a dramaturgické myšlení, workshopy a coaching se zahraničními tvůrci. Je zaměřen na pohybovou a hereckou tvorbu a vzdělávací proces se skládá ze tří hlavních linií: fyzické divadlo, autorské herectví a do třetice využití multimédií – projekce. Toto praktické studium, jež je zaměřené na performance a tvorbu, doplňují taktéž teoretické a kritické kurzy.

  https://studujdf.jamu.cz/fyzicke-divadlo

  MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

  Muzikálové herectví vzniklo na JAMU v roce 1990 a po celou dobu reaguje na vývoj v inscenacích muzikálových děl. Výuka je neustále doplňována o nové disciplíny. Studenti získají znalosti z historie a současnosti divadla, schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů a jejich tvůrčí aplikace. Studium je završeno absolventským výkonem v Divadle na Orlí nebo ve Studiu Marta. Výuka probíhá ve třech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

  https://studujdf.jamu.cz/muzikalove-herectvi

Základní údaje

Zkratka
Her_Tvo:M
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

74
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu