HF KLAKOM Hra na klavír a komorní hra
Název anglicky: Hra na klavír a komorní hra
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Klav:M Klavírní interpretace

Úvodní informace / Pokyny

Přihlášky podáváte do celého programu, tedy zastřešujícího plánu "Klavírní interpretace"
https://is.jamu.cz/predmety/studijni_plan?uzel=160918;plan_id=419;fakulta=5451

záložka Základní informace

Počínaje akademickým rokem 2022/23 se Katedra klavírní interpretace vrací k modelu pětiletého magisterského studia klavírní hry bez bakalářského předstupně. Typickým uchazečem o studium je absolvent nebo student konzervatoře či hudebního gymnázia (dle zákona o VŠ může být ke studiu přijat i uchazeč bez ukončeného středoškolského vzdělání, bez maturitní zkoušky, prokáže-li ke studiu talentové předpoklady).
Studijní program Klavírní interpretace odpovídá mezinárodnímu standardu ISCED/EQF 7 a je plně kompatibilní v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání EHEA včetně kreditového systému ECTS. To v praxi znamená, že v rámci pětiletého magisterského programu může student absolvovat celkově až 2 roky studia na zahraniční univerzitě dle vlastního výběru (náklady na studium a pobyt zpravidla pokrývá program Erasmus+). Zahraniční studium lze také rozdělit v rámci různých ročníků, např. do čtyř jednosemestrálních stáží na univerzitách v různých zemích. Mezi největší výhody pětiletého magisterského studia oproti studiu dělenému na bakalářský a magisterský stupeň patří vedle variability zahraničního studia především možnost dlouhodobějšího plánování repertoáru, účasti v soutěžích, orchestrálních konkurzech a koncertních projektech.
Studijní program Klavírní interpretace poskytuje vzdělání budoucím profesionálním klavíristům a klavírním pedagogům všech stupňů uměleckého školství. Navazuje na tradice, zároveň přináší řadu relativních až absolutních novinek, které si kladou za cíl připravit absolventa pro současnou praxi (specializované předměty pro oblast klavírního doprovodu, komorní hry a klavírní pedagogiky, dále selfmanagement klavíristy, technologie v klavírní praxi, masterclass, studiová nahrávka, analýza klavírních skladeb, soudobá klavírní literatura, základy údržby klavíru, základy dirigování atp.).
Hlavní koncepční devizou programu je volba oborové subspecializace až v průběhu studia. Vycházíme z předpokladu, že přijímací zkoušky sice dostatečně prověří hudebně-pianistické dispozice uchazeče, ale  nemohou o jeho osobnosti poskytnout natolik komplexní obraz, aby ihned rozhodly o jeho budoucím zaměření v praxi. Proto jsou první tři ročníky studia zaměřeny univerzálně – především na sólovou interpretaci, komorní hru a klavírně-pedagogickou průpravu. Nejpozději na konci třetího ročníku si pak student na základě svých vlastních studijních zkušeností, sebereflexe a záměrů dalšího působení v oboru volí jednu ze dvou specializací, buď Hra na klavír a klavírní pedagogika, nebo Hra na klavír a komorní hra. Obě specializace jsou rovnocenné v oblasti sólové hry - mají stejné repertoárové a interpretační nároky. Liší se vzděláním v oblasti klavírní pedagogiky resp. komorní hry, a to jak skladbou studijních předmětů, tak obsahem státní závěrečné zkoušky. Má-li student zájem i o některé předměty z jím nezvolené specializace, může požádat o jejich zápis. Student má dokonce právo plně vystudovat obě specializace, včetně státních závěrečných zkoušek.
Úspěšný absolvent obdrží diplom s mezinárodně platnou přílohou (Diploma supplement). Může případně pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu, typicky v programu „Interpretace a teorie interpretace“ (nejvyšší možná kvalifikace ISCED/EQF 8), který na JAMU probíhá ve vzájemné spolupráci s HAMU, pod vedením společné oborové rady obou akademií.
 
Perspektiva úspěšného studia
Naši studenti klavírní interpretace se každoročně prezentují nejen svými ročníkovými či absolventskými recitály. Úspěšně se zúčastňují mezinárodních soutěží včetně těch světově nejprestižnějších (ukázka video). V případě opakovaných úspěchů z vícekolových soutěží jsou zařazováni Nadací Český hudební fond na tzv. prémiovou listinu mladých umělců pro období tří koncertních sezón, což jim přináší koncertní příležitosti v rámci celostátní sítě kruhů přátel hudby (viz např. koncert SPH 2022). Bývají zváni na festivalová pódia jako sólisté či komorní hráči či do rozhlasových studií (Studio 1 live), stávají se součástí oceňovaných komorních ansámblů. Pravidelně se také uplatňují jako sólisté orchestrálních koncertů – např. za poslední akademický rok 2021/22 s MFO v Olomouci (Schumann a Mendelssohn), s PKF v Praze (Beethoven) a s JAO v Brně (Šostakovič). Studenti katedry a nedávní absolventi figurují také v úspěšných nahrávacích projektech klasických (např. CD Opera diversa 2020 - ToccataClassic 2022) či multižánrových (jazzové album roku 2021 a cena Anděl). 
 
Personální a technické zázemí studijního programu
Pedagogické vedení magisterského programu Klavírní interpretace zajišťují klavíristé s potřebnou mezinárodní koncertní a nahrávací praxí, klavírní pedagogové s bohatými zkušenostmi i výsledky, vedoucí pracovníci předních hudebních institucí, pořadatelé festivalů, klavírníci a další odborníci z praxe. V rámci předmětu masterclass mají studenti možnost pracovat pod vedením hostujících zahraničních pedagogů. V posledním desetiletí na katedře vedli kurzy pianisté Avner Arad (Izrael), Hakon Austbo (Norsko), Ida Černecká (Slovensko), Arthur Greene (USA), Ayako Ikeba (Japonsko), Eugen Indjic (Francie), Kiril Monorosi (Austrálie), Otto Niederdorfer (Rakousko), Vera Nosina (Rusko), Alicja Paleta (Polsko), Inge Rosar (Německo), Eleonora Tkach (Ukrajina), Arkadi Zenziper (Německo) a další. 
Studium probíhá v prostorných učebnách vybavených špičkovými křídly Steinway, Bösendorfer, Steingraeber a Yamaha, s audiovizuálním a IT zázemím, s praktickou lokální knihovnou Metodického centra v prostorách katedry i centrální knihovnou v budově kolejí Astorka. Třetí patro historické budovy Hudební fakulty je vyhrazeno studentům ke cvičení, šest cvičeben klavírní katedry je vybaveno křídly Steinway, Petrof a Yamaha. V budově kolejí se nacházejí další tři cvičebny s křídly, s možností nočního provozu. Studenti si mohou na rok bezplatně zapůjčit digitální Clavinovy, např. na svůj pokoj v rámci kolejí. Realizace demosnímků audio-video je možná buď samoobslužně v koncertním sále nebo prostřednictvím Audiovizuálního studia Hudební fakulty, případně v profesionálním studiu JAMU v Divadle na Orlí. Videozáznamy magisterských absolventských koncertů se archivují v elektronickém informačním systému JAMU. Koncertní sál disponuje křídly Steinway D274 a Shigeru Kawai EX278, bezhlučnou klimatizací s automatickou regulací vlhkosti vzduchu a nově upravenou akustikou.
 
 
záložka Představení specializace (Hra na klavír a komorní hra)
Nově zavedená specializace reaguje na skutečnost, že právě komorní spolupráce je převažující interpretační činností klavíristů a je tedy smysluplné vybavit absolventy jak komplexními, tak vysoce profilovanými znalostmi a dovednostmi v této oblasti. V prvních letech studia se student zaměřuje především na svůj pianistický rozvoj a navštěvuje tradiční lekce komorní hry u pedagoga klavírní katedry, zpravidla ve spolupráci s pedagogem příslušného komorního partnera (partnerů). V průběhu studia třetího až pátého ročníku již prochází „kolečkem“ povinně volitelných předmětů, kdy se v každém semestru věnuje jinému druhu komorní spolupráce (doprovod zpěvu, smyčců, dechů, orchestrální klavír, doprovod klavírního koncertu, melodram či divadelní tvorba), vždy se zakončením praktickým výstupem, zpravidla bodovaným veřejným koncertem. Příprava těchto projektů probíhá pod vedením příslušného odborníka, jiného v každém jednotlivém semestru, vždy se jedná o specialistu trvale provozujícího daný typ komorní spolupráce. Vedle toho má student možnost kontinuálně rozvíjet klasickou dlouhodobější spolupráci v konkrétním souboru. V závěru studia musí kromě sólového absolventského recitálu provést a obhájit také absolventský komorní koncert. Díky takto koncipovanému studijnímu plánu se student prakticky seznámí s mnoha podobami komorní spolupráce na potřebné úrovni a rovněž pozná tvůrčí filozofii a interpretační styl předních osobností jednotlivých subspecializací. Dostává tak šanci směřovat své působení v oboru dle vlastních preferencí a na základě specifických talentových dispozic během studia zachycených a rozvíjených. Získává komplexní praktickou znalost komorního klavírního repertoáru a další kompetence potřebné k vedení zkoušek, tvorbě společné interpretační koncepce, k vedení souborů po interpretační, dirigentské i manažerské stránce.
 
záložka Uplatnění
Absolventi se uplatňují typicky v následujících profesích či zaměřeních: 
 • klavírista - sólista
 • klavírista - komorní hráč
 • člen (vedoucí) komorního ansámblu
 • pedagog ZUŠ, konzervatoře, hudebního gymnázia či VŠ
 • korepetitor (opera, sbor, balet atp.)
 • lektor interpretačních kurzů
 • porotce interpretační soutěže
Častá je kombinace umělecké činnosti (OSVČ) s činností pedagogickou (zaměstnanec)
 


Skladba předmětů specializace je:
 • povinné předměty
 • povinně volitelné předměty
 • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
 • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
 • předmětů profilujícího základu (profilace P)
 • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352zHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353zKomorní hra 1 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0369zInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374zAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýz 0/13/01 --
HF:HF0375zTechnologie v klavírní praxi J. Jiraskýz 0/3/31 --
HF:HF0389zDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohováz 13/0/02 --
HF:HF0395zTeorie klavírní interpretace A. Vlasákováz 26/0/02 --
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352lHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353lKomorní hra 1 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0369lInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374lAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýkz 0/13/01 --
HF:HF0385lMasterclass 1 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0389lDějiny a literatura klavíru 1 A. Rajnohovázk 13/0/02 --
HF:HF0395lTeorie klavírní interpretace A. Vlasákovázk 2/0/02 --
26 kreditů

2 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354zHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0355zKomorní hra 2 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0370zInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 26/01 --
HF:HF0384zZáklady údržby klavíru J. Jiraskýz 6/4/01 --
HF:HF0390zDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohováz 13/0/02 --
HF:HF0396zHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:HF0402zZáklady dirigování J. Jiraskýz 0/13/02 --
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354lHra na klavír 2 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0355lKomorní hra 2 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0370lInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0383lSelf-management klavíristy V. Spílkaz 8/2/01 --
HF:HF0386lMasterclass 2 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0390lDějiny a literatura klavíru 2 A. Rajnohovázk 13/0/02 --
HF:HF0396lHistorie klavírní hry a pedagogiky A. Vlasákovázk 26/0/02 --
HF:HF0400lKlavírní dílo L. Janáčka J. Zahrádkaz 13/0/01 --
27 kreditů

3 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234zMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 --
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 --
HF:HF0356zHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0357zKomorní hra 3 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0363zPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0371zInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0391zDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 --
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234lMetodika klavírní hry A. Vlasákováz 26/0/02 --
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 --
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 --
HF:HF0356lHra na klavír 3 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0357lKomorní hra 3 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0363lPedagogický seminář 1 A. Vlasákováz 0/26/01 --
HF:HF0371lInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0387lMasterclass 3 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0391lDějiny a literatura klavíru 3 A. Rajnohováz 13/0/02 --
30 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0358zDoprovod klavírního koncertu I. Ardaševz 0/13/01 --
HF:HF0359zHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0360zKomorní hra 4 I. Ardaševz 13/0/04 --
HF:HF0372zInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0403zKomorní klavírní literatura J. Jiraskýz 13/0/02 --
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 --
HF:HF0358lDoprovod klavírního koncertu I. Ardaševkz 0/13/01 --
HF:HF0359lHra na klavír 4 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0360lKomorní hra 4 I. Ardaševkz 13/0/04 --
HF:HF0372lInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0388lMasterclass 4 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0403lKomorní klavírní literatura J. Jiraskýz 13/0/02 --
26 kreditů

5 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 --
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 --
HF:HF0361zHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0362zKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0373zInterpretační seminář 5 J. Jiraskýz 1/1/11 --
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 --
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 --
HF:HF0361lHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0362lKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0376lSoutěže a koncertní praxe J. Jiraskýz 1/1/11 --
14 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci jsou definovány 2 skupiny povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace - typ B

Podmínkou je uzavření 3. ročníku studia v programu. Student si v průběhu 4. a 5. ročníku studia zapíše alespoň 1 semestr výuky každého předmětu z této skupiny, tj.: Korepetice - opera, Klavírní doprovod - dechové nástroje, Klavírní doprovod - melodram, muzikál, balet, činohra, orchestrální klavír, Klavírní doprovod - smyčcové nástroje.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0351zKorepetice - opera G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0366zKlavírní doprovod - dechové nástroje J. Ryšánkovákz 0/13/03 --
HF:HF0379zKlavírní doprovod - melodram, muzikál, balet, činohra, orchestrální klavír J. Doleželkz 0/13/03 --
HF:HF0382zKlavírní doprovod - smyčcové nástroje R. Lichnovskákz 0/13/03 --
12 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0351lKorepetice - opera G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0366lKlavírní doprovod - dechové nástroje J. Ryšánkovákz 0/13/03 --
HF:HF0379lKlavírní doprovod - melodram, muzikál, balet, činohra, orchestrální klavír J. Doleželkz 0/13/03 --
HF:HF0382lKlavírní doprovod - smyčcové nástroje R. Lichnovskákz 0/13/03 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty programu - typ B

Student je povinen splnit v průběhu prvních tří let studia alespoň jeden semestr předmětu Klavírní doprovod - zpěv. Kdykoliv v průběhu pěti let studia je povinen absolvovat dvousemestrální předmět Klavírní koncert, dále si vybere alespoň jeden z dvousemestrálních předmětů Improvizace nebo Soudobá klavírní literatura.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392zSoudobá klavírní literatura J. Šťastnýz 26/0/01 --
HF:HF0393zImprovizace J. Šťastnýz 0/13/01 --
HF:HF0394zKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0401zKlavírní koncert J. Jiraskýz 0/13/01 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392lSoudobá klavírní literatura J. Jiraskýzk 1/1/12 --
HF:HF0393lImprovizace J. Šťastnýzk 0/13/02 --
HF:HF0394lKlavírní doprovod - zpěv G. Alechkevitchkz 0/13/03 --
HF:HF0401lKlavírní koncert J. Jiraskýkz 0/13/02 --
9 kreditů

Volitelné