DIFA MUZHER Muzikálové herectví
Název anglicky: Musical Acting
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Her_Tvo:M Herectví

Úvodní informace / Pokyny

Magisterský studijní obor Muzikálové herectví se pokouší organicky navazovat na specifickou tradici Katedry syntetických divadelních žánrů, existující na JAMU v letech 1969 – 1990

I její vznik a působnost vycházely ze specifických brněnských tradic a možností – existence specializovaného zpěvoherního souboru, výrazné tendence k hudebnímu divadlu v činoherním souboru Státního divadla Brno 60. let, kontinuální tradice uvádění hlavně našich, ale i světových muzikálů v někdejším Divadle bratří Mrštíků, specifické hudebně divadelní produkce Divadla Husa na provázku v 70. a 80. letech., jakož i dlouhodobé pěstování hudebního žánru v Satirickém divadlo večerní Brno. V neposlední řadě je nutno zmínit unikátní osobnost divadelního teoretika světového významu Iva Osolsoběho, k jehož pojetí muzikálu se studijní obor stále programově přihlašuje. Konečně je zde pak propojení s Městským divadlem Brno, v podstatě dnes jedinou specializovanou muzikálovou scénou ansámblového typu v ČR, jež zejména od splynutí s někdejším zpěvoherním souborem ND Brno a otevření tzv. Soudobé hudební scény v roce 2004, tvoří přirozeně dominantního zaměstnavatele absolventů oboru, zároveň mu však poskytuje i jisté zázemí zejména po stránce rezervoáru potenciálních pedagogů.

Dnešní obor si je velmi dobře vědom toho, že nepřipravuje absolventa pouze pro působení ve specializovaných muzikálových či zpěvoherních souborech, ale rovněž na jedné straně pro specifické nároky soukromých jednorázových muzikálových produkcí, na straně druhé pak pro působení ve stálých činoherních souborech, v nichž se muzikál stává stále podstatnější složkou repertoáru. Úsilí při výuce tedy směřuje k stále organičtějšímu propojování virtuozity a univerzality, k integraci jednotlivých dovedností do celistvého uměleckého vyjádření.

Studium muzikálového herectví je v zásadě strukturováno obdobně jako u herectví činoherního – od výuky elementárních hereckých dovedností (schopnost autentického výrazu, reakce na okolí, partneřina, improvizační dovedností atd.) přes individuální klauzurní úkoly (monology, dialogy) až k celistvějším tvarům se zapojením celého ročníkového kolektivu a ve 4. ročníku poté k absolventským produkcím ve Studiu Marta, které již mají parametry standardních profesionálních inscenací. Studenti kromě svých pedagogů a spolužáků z oboru režie i dramaturgie spolupracují postupně stále více i s respektovanými profesionálními režiséry. Odlišností oboru je však již od 2. ročníku integrování pěveckých a tanečních dovednosti, jež studenti v rozsáhle koncipované oddělené výuce získávají, do samotného hereckého projevu, jež by tak měl být v pravém slova smyslu syntetický, to jest schopným dramatickou situaci slovem, zpěvem i pohybem. Značná hodinová dotace pěveckých i tanečních disciplín je schopna studenta pro jejich zvládání vybavit na vysoké úrovni, zároveň výuka hereckých technik i divadelní teorie mu umožňuje tuto řemeslnou výbavu používat poučeně, nesamoúčelně - jako nástroj vlastního uměleckého sdělení i jako zdroj estetického a etického požitku diváka.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 240 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Teorie a metody herecké tvorby

Obhajoba absolventského magisterského projektu

Obhajoba diplomové práce
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121917
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DMAZ101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 1P
DIFA:DMAZ102Zpěv individuální I K. Hegnerkz 0/3/23 1-
DIFA:DMAZ106Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/2/12 1-
DIFA:DMBZ109Intonace a sluchová analýza K. Hegnerz 0/2/21 1-
DIFA:DMCZ103Jevištní mluva I S. Talpováz 0/4/23 1-
DIFA:DMCZ107Klasický tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 1-
DIFA:DMCZ108Moderní tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 1-
DIFA:DMCZ109Jazzový tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 1-
DIFA:DMCZ111Divadelní seminář S. Talpovákz 1/1/11 1-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2Z
DIFA:DMAL101Herectví I S. Talpovákz 0/12/38 2P
DIFA:DMAL102Zpěv individuální I K. Hegnerkz 0/3/23 2-
DIFA:DMAL106Zpěv ansámblový I K. Hegnerkz 0/2/12 2-
DIFA:DMBL109Intonace a sluchová analýza K. Hegnerz 0/2/11 2-
DIFA:DMCL103Jevištní mluva I S. Talpováz 0/4/23 2-
DIFA:DMCL107Klasický tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 2-
DIFA:DMCL108Moderní tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 2-
DIFA:DMCL109Jazzový tanec I H. Halberstadtkz 0/4/02 2-
DIFA:DMCL111Divadelní seminář S. Talpovákz 1/1/11 2-
28 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DMAZ201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 3P
DIFA:DMAZ204Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/12 3-
DIFA:DMAZ205Intonace a sluchová analýza K. Hegnerz 0/2/12 3-
DIFA:DMBZ205Moderní tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 3-
DIFA:DMBZ207Jazzový tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 3-
DIFA:DMBZ210Teorie muzikálové tvorby I P. Štěpánkz 0/2/24 3-
DIFA:DMCZ203Jevištní mluva II S. Talpováz 0/4/22 3-
DIFA:DMCZ205Zpěv individuální II K. Hegnerkz 0/3/23 3-
DIFA:DMCZ209Klasický tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 3-
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DMAL201Herectví II L. Riegerkz 0/12/48 4P
DIFA:DMAL204Zpěv ansámblový II K. Hegnerkz 0/2/12 4-
DIFA:DMAL205Intonace a sluchová analýza K. Hegnerz 0/2/24 4-
DIFA:DMBL205Moderní tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 4-
DIFA:DMBL207Jazzový tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 4-
DIFA:DMBL210Teorie muzikálové tvorby I P. Štěpánkz 1/1/11 4-
DIFA:DMCL203Jevištní mluva II S. Talpováz 0/4/22 4-
DIFA:DMCL205Zpěv individuální II K. Hegnerkz 0/3/22 4-
DIFA:DMCL209Klasický tanec II H. Halberstadtkz 0/4/02 4-
30 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHAZ309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 5Z
DIFA:DHDZ311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 5Z
DIFA:DMAZ309Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/12 5-
DIFA:DMBZ304Zpěv individuální III K. Hegnerkz 0/3/22 5-
DIFA:DMBZ308Moderní tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 5-
DIFA:DMCZ201Herectví – muzikál S. Talpovákz 0/12/59 5-
DIFA:DMCZ302Jevištní mluva III S. Talpováz 0/4/22 5-
DIFA:DMCZ308Klasický tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 5-
DIFA:DMCZ309Jazzový tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 5-
DIFA:DMCZ314Teorie muzikálové tvorby II S. Talpovákz 0/2/22 5-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 5Z
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHAL309Teorie a metody herecké tvorby A. Bergmankz 2/1/12 6Z
DIFA:DHDL311Diplomový proseminář I. Dostálekz 1/1/12 6Z
DIFA:DMAL302Projekt Studio Marta/Divadlo na Orlí S. Talpovákz 0/10/49 6-
DIFA:DMAL309Zpěv ansámblový III K. Hegnerkz 0/2/12 6-
DIFA:DMBL304Zpěv individuální III K. Hegnerkz 0/3/22 6-
DIFA:DMBL308Moderní tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 6-
DIFA:DMCL201Herectví – muzikál S. Talpovákz 0/12/59 6-
DIFA:DMCL302Jevištní mluva III S. Talpováz 0/4/22 6-
DIFA:DMCL308Klasický tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 6-
DIFA:DMCL309Jazzový tanec III H. Halberstadtkz 0/4/02 6-
DIFA:DMCL314Teorie muzikálové tvorby II S. Talpovázk 0/2/22 6-
36 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBZ401Magisterský absolventský výkon II I. Dostálekz 0/240/0 6 týdnů.10 7P
DIFA:DHBZ405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/124 7Z
DIFA:DHBZ406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 7Z
DIFA:DMAZ103Trénink klasického tance H. Halberstadtkz 0/4/12 7-
DIFA:DMAZ404Individuální herectví S. Talpováz 0/4/12 7-
DIFA:DMBZ103Trénink moderního tance H. Halberstadtkz 0/4/01 7-
DIFA:DMCZ406Zpěv individuální IV K. Hegnerkz 0/2/11 7-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DHBL403Magisterský absolventský výkon I I. Dostálekz 0/20/210 8P
DIFA:DHBL405Magisterská diplomová práce I. Dostálekz 0/0/2016 8Z
DIFA:DHBL406Seminář k magisterské diplomové práci I. Dostálekz 0/2/22 8Z
DIFA:DMAL103Trénink klasického tance H. Halberstadtkz 0/4/12 8-
DIFA:DMAL402Magisterský absolventský výkon III A. Bergmanz 0/16/27 8P
DIFA:DMAL403Magisterský absolventský výkon IV A. Bergmanz 0/240/0 6 týdnů.10 8P
DIFA:DMBL103Trénink moderního tance H. Halberstadtkz 0/4/01 8-
DIFA:DMCL406Zpěv individuální IV K. Hegnerkz 0/2/11 8-
49 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DAAZX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX41Kondiční tanec S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Step S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX45Šerm a scénické souboje S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 5-
DIFA:DHAZX02Taneční průprava L. Riegerz 0/2/01 --
DIFA:DHAZX04Meisnerova technika L. Riegerz 0/2/0 2 týdny.1 --
DIFA:DHBZX01Dílna herectví před kamerou I. Dostálekz 0/0/0 10 dní.2 --
DIFA:DHBZ209Základy psychologie I. Dostálekz 1/1/11 --
DIFA:DHBZX03Stáž v profesionálním souboru I. Dostálekkz 0/16/49 --
DIFA:DHBZX04Technika mluveného projevu H. Halberstadtz 0/1/11 5-
DIFA:DHCZX02Herecká kondiční cvičení A. Bergmanz 0/2/01 1-
DIFA:DHCZX03Klavír A. Bergmanz 0/1/21 --
DIFA:DHDZX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
DIFA:DMAZ301Projekt I H. Halberstadtkz 0/10/46 --
DIFA:DMAZ307Technika jevištní mluvy K. Hegnerz 0/2/01 --
DIFA:DMAZX02Akrobacie H. Halberstadtkz 0/2/01 --
DIFA:DMCZ407Zpěv ansámblový K. Hegnerkz 0/3/12 --
48 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DAALX24Dabingové herectví S. Talpováz 0/2/01 --
DIFA:DAALX41Kondiční tanec S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DAALX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Step H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX45Šerm a scénické souboje H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX55Základy práce s médii a na PC S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 6-
DIFA:DHALX02Taneční průprava L. Riegerz 0/2/01 --
DIFA:DHBL209Základy psychologie I. Dostálekz 1/1/11 --
DIFA:DHBLX04Technika mluveného projevu K. Hegnerz 0/1/11 6-
DIFA:DHCLX02Herecká kondiční cvičení A. Bergmanz 0/2/01 2-
DIFA:DHCLX03Klavír A. Bergmanz 0/1/21 --
DIFA:DHDLX01Herectví před kamerou O. Smilkováz 0/2/01 --
DIFA:DMAL307Technika jevištní mluvy H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DMALX02Akrobacie H. Halberstadtkz 0/2/01 --
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DMCL407Zpěv ansámblový K. Hegnerkz 0/2/11 --
31 kreditů