HF OPREZIE Operní režie
Název anglicky: Opera directing
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie

Úvodní informace / Pokyny

Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období jak v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, tak i operety, melodramu, eventuálně muzikálu nebo kabaretu, varieté apod

Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

 

Profil uchazeče:

absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování a praktické režijní zkušenosti, osobité čtení hudebního dramatu s citem pro zachycení esence díla, kreativita, schopnost komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti) a také vážný zájem o tento obor. U uchazečů jsou vyžadovány znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost. Uchazeč je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

 

Absolvent disponuje:

- hlubokým ponorem do problematiky oboru Operní režie a vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),

- vysokým stupněm dovedností v oboru, včetně aktivní znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí různých metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií,

- hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího,

- dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Operní režie v historickém vývoje, Filosofie umění
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 1Z
HF:H60302zDramaturgie oper I M. Holáz 1/1/02 1-
HF:HF0037zRežie I / přednáška T. Studenýz 2/0/12 1-
HF:HF0038zRežie I / cvičení T. Studenýz 0/2/22 1-
HF:HF0039zPráce s hercem I T. Studenýz 1/1/22 1-
HF:HF0040zJevištní/scénická praxe I T. Studenýz 0/1/01 1-
HF:HF0049zSeminář operní režie I T. Studenýz 2/0/22 1-
HF:HF0063zScénografie I S. Markováz 1/0/11 1-
HF:HF0067zInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 1P
HF:HF0123zTeorie interpretace I Ľ. Bernáthz 1/1/22 1Z
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 2Z
HF:H60302lDramaturgie oper I M. Holázk 1/1/02 2-
HF:HF0037lRežie I / přednáška T. Studenýkz 2/0/33 2-
HF:HF0038lRežie I / cvičení T. Studenýz 0/2/22 2-
HF:HF0039lPráce s hercem I T. Studenýz 1/1/22 2-
HF:HF0040lJevištní/scénická praxe I T. Studenýz 0/1/01 2-
HF:HF0049lSeminář operní režie I T. Studenýz 2/0/22 2-
HF:HF0063lScénografie I S. Markováz 1/0/11 2-
HF:HF0067lInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 2P
HF:HF0094lInterpretační kurzy I G. Rovňákz 0/13/131 2-
HF:HF0123lTeorie interpretace I Ľ. Bernáthzk 1/1/43 2Z
22 kreditů

2 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 3Z
HF:H60242zDějiny operního divadla II -z 1/12 3-
HF:H60303zDramaturgie oper II M. Holáz 1/1/02 3-
HF:HF0027zRočníkový výstup I Z. Šmukařz 0/2/43 3P
HF:HF0041zRežie II / přednáška T. Studenýz 2/0/12 3-
HF:HF0042zRežie II / cvičení T. Studenýz 0/2/22 3-
HF:HF0043zPráce s hercem II T. Studenýz 1/1/22 3-
HF:HF0050zSeminář operní režie II T. Studenýz 2/0/22 3-
HF:HF0064zScénografie II S. Markováz 1/0/11 3-
HF:HF0065zKostým I S. Markováz 1/0/11 3-
HF:HF0068zInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 3P
HF:HF0124zTeorie interpretace II Ľ. Bernáthz 1/1/22 3Z
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 4Z
HF:H60242lDějiny operního divadla II -z 1/1/03 4-
HF:H60303lDramaturgie oper II M. Holázk 1/1/02 4-
HF:HF0027lRočníkový výstup I Z. Šmukařkz 0/2/64 4P
HF:HF0041lRežie II / přednáška T. Studenýzk 2/0/33 4-
HF:HF0042lRežie II / cvičení T. Studenýz 0/2/22 4-
HF:HF0043lPráce s hercem II T. Studenýz 1/1/22 4-
HF:HF0050lSeminář operní režie II T. Studenýz 2/0/22 4-
HF:HF0064lScénografie II S. Markováz 1/0/11 4-
HF:HF0065lKostým I S. Markováz 1/0/11 4-
HF:HF0068lInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 4P
HF:HF0069lMetodika I I. Mikeskováz 2/0/22 4Z
HF:HF0095lInterpretační kurzy II G. Rovňákz 0/13/131 4-
HF:HF0124lTeorie interpretace II Ľ. Bernáthzk 1/1/43 4Z
31 kreditů

3 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) P. Lykoz 2/1/02 5Z
HF:H60043zDějiny vokální hudby I M. Holáz 2/1/02 5-
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5Z
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 5Z
HF:H60304zDramaturgie oper III M. Holáz 1/1/02 5-
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 5Z
HF:HF0028zRočníkový výstup II Z. Šmukařz 0/2/43 5P
HF:HF0044zRežie III T. Studenýz 2/0/12 5-
HF:HF0045zPráce s hercem III T. Studenýz 1/1/22 5-
HF:HF0051zSeminář operní režie III T. Studenýz 2/0/22 5-
HF:HF0066zScénografie III / jevištní technologie S. Markováz 1/0/11 5-
HF:HF0070zInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 5P
HF:HF0071zMetodika II I. Mikeskováz 2/0/22 5Z
HF:HF0164zKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 5P
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) P. Lykozk 2/1/03 6Z
HF:H60043lDějiny vokální hudby I M. Holázk 2/1/03 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6Z
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 6Z
HF:H60304lDramaturgie oper III M. Holázk 1/1/02 6-
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 6Z
HF:HF0028lRočníkový výstup II Z. Šmukařkz 0/2/64 6P
HF:HF0044lRežie III T. Studenýzk 2/0/33 6-
HF:HF0045lPráce s hercem III T. Studenýz 1/1/22 6-
HF:HF0051lSeminář operní režie III T. Studenýz 2/0/22 6-
HF:HF0066lScénografie III / jevištní technologie S. Markováz 1/0/11 6-
HF:HF0070lInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 6P
HF:HF0071lMetodika III I. Mikeskováz 2/0/22 6Z
HF:HF0096lInterpretační kurzy III G. Rovňákz 0/13/131 6-
HF:HF0164lKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 6P
34 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60045zDějiny vokální hudby II M. Holáz 2/1/02 7-
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 7Z
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 7Z
HF:HF0029zRočníkový výstup III Z. Šmukařz 0/2/43 7P
HF:HF0046zRežie IV T. Studenýz 2/0/12 7-
HF:HF0047zJevištní/scénická praxe II T. Studenýz 0/2/02 7-
HF:HF0052zSeminář operní režie IV T. Studenýz 2/0/22 7-
HF:HF0072zInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 7P
HF:HF0146zDivadelní a experimentální dramaturgie I M. Holáz 1/1/22 7-
HF:HF0165zKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 7P
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60045lDějiny vokální hudby II M. Holázk 2/1/03 8-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 8Z
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 8Z
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 8Z
HF:HF0029lRočníkový výstup III Z. Šmukařkz 0/2/64 8P
HF:HF0046lRežie IV T. Studenýzk 2/0/33 8-
HF:HF0047lJevištní/scénická praxe II T. Studenýz 0/2/02 8-
HF:HF0052lSeminář operní režie IV T. Studenýz 2/0/22 8-
HF:HF0072lInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 8P
HF:HF0097lInterpretační kurzy IV G. Rovňákz 0/13/131 8-
HF:HF0146lDivadelní a experimentální dramaturgie I M. Holáz 1/1/22 8-
HF:HF0165lKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 8P
29 kreditů

5 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60047zDějiny vokální hudby III -z 2/1/02 9-
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 9Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 9P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 9Z
HF:HF0026zAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 9P
HF:HF0048zRežie V T. Studenýz 2/2/13 9-
HF:HF0147zDivadelní a experimentální dramaturgie II M. Holáz 1/1/22 9-
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60047lDějiny vokální hudby III -z 2/1/03 10-
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 10Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 10P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 10Z
HF:HF0026lAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 10P
HF:HF0048lRežie V T. Studenýz 2/2/34 10-
HF:HF0098lInterpretační kurzy V G. Rovňákz 0/13/131 10-
HF:HF0147lDivadelní a experimentální dramaturgie II M. Holáz 1/1/22 10-
33 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci jsou definovány 2 skupiny povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1Z
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1Z
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2Z
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2Z
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3Z
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3Z
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4Z
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4Z
6 kreditů

Cizojazyčné předměty

Student je za studium povinen splnit alespoň dva semestry vybraného předmětu, musí tedy získat minimálně 5 kreditů 

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 1-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 1-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 2-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 2-
12 kreditů
2 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 3-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 3-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 4-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 4-
12 kreditů
3 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 5-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 5-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 6-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 6-
12 kreditů
4 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 7-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 7-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 8-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 8-
12 kreditů
5 ročník
ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 9-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 9-
8 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 10-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 10-
12 kreditů

Volitelné