H60069z Dějiny umění I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia u studentů navazujícího programu, u studentů tzv. dlouhého magisterského studia (pětiletého) bez podmiňujících předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin, od antiky po románské umění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky. Umění, filozofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy.
 • Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka) Vztah oblastí umění, mimo-umění a neumění, vymezení uměleckého díla, funkční a hodnotové odlišnosti užitého umění, uměleckého řemesla a designu.
 • Antické umění. Vymezení a charakteristika období; dobové filosofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filosofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles). Srovnání tří vývojových etap antiky: období archaické, atické a helénistické; dórský, iónský, korintský sloh.
 • Středověké umění. Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, T. Akvinský.
 • Románské umění. Charakteristika období a vymezení slohu, filosofické a estetické náhledy na dobu, komparace výrazových prostředků ve výtvarném, slovesném umění a hudbě; Guido z Arezza.
Literatura
  povinná literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
  neurčeno
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • VORÁČEK, J. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace. Praha 1983. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60069z