Představení studijního programu

Podmínky přijetí do studijního programu:

Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Specializace: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů, pohovoru a zkoušky praktických dovedností.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit absolventa:

  - s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti

  - s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů

  - s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní projekty, projekty Komorní opery a Studia Devítka, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)

  - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií

  - s hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění

  - s adekvátními schopnostmi tvoření vědecké práce

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci
  • dodržuje obecné etické principy
  • ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu
  • je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
  • je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání
  • kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi
  • je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje
 • Uplatnění absolventa

  Znalosti:

  - má široké znalosti v oblasti repertoáru příslušné specializace (tj. symfonického a operního repertoáru a repertoáru komorních ansámblů)

  - má vlastní umělecký názor, vyprofilovaný znalostí specifik různých stylových období

  - je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky dané studijní specializace, orientuje se v literatuře a zahraničních pramenech

  - má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury své specializace, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře

  - orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

  - uvědomuje si možnosti kreativního nebo teoretického přesahu do dalších oborů

  - je obeznámen se základní problematikou autorských práv a jejich užití

  - zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese

  Dovednosti:

  - prokazuje vysoce profilované technické dovednosti v oblasti své specializace

  - prokazuje dovednosti ve zpracování repertoáru dané specializace včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace staré hudby nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby a režie)

  - ovládá specifika rozhlasových a televizních záznamů a přenosů

  - umí vést kurzy a odborná školení

  - dokáže být flexibilní v práci s kolektivem nebo v kolektivu a efektivně využívat čas a prostor v přípravné fázi (zkoušky) a také motivovat spolutvůrce k nejlepším možným výkonům při provedení

  - používá základní umělecké postupy oboru způsobem přinášejícím nové inspirativní podněty

  - prezentuje originální umělecký výkon vlastní nebo výkon celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru

  - ovládá profesní slovník včetně cizího jazyka a orientace na hudební terminologii

  - je schopen sledovat aktuální trendy ve své studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

  - ovládá principy tvoření odborného textu

  Obecné způsobilosti:

  - uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého působení a umí jej zohlednit ve své práci

  - dodržuje obecné etické principy

  - ovládá základní psychologická pravidla, umí pracovat v týmu, efektivně komunikuje s jeho členy a má schopnost strukturovaného verbálního projevu

  - je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy

  - je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání

  - kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi

  - je schopen sledovat aktuální trendy v dané studijní specializaci a umí je začlenit do svého profesního rozvoje

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 300 kreditů za pět let studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia).

  Systém je nastaven následovně:

  Povinné předměty, které zahrnují

  • profilující předměty pro hudební umění páteřní pro všechny programy magisterského stupně

  studia na HF JAMU

  • profilující předměty pro specializace – dirigování orchestru, dirigování sboru, zpěv a operní režie jsou předměty směřující k výslednému absolutoriu, tvoří obsah výstupní diplomové práce a realizace absolventského výkonu.

  Soubor povinných předmětů je navržen tak, aby výsledný součet kreditů za jeden rok byl vyšší než 50.

  Povinně volitelné předměty zahrnují rozšiřující soubor předmětů v cizím jazyce, které rozvíjí obsah povinných předmětů. Studenti mají povinnost absolvovat za dobu svého studia dva předměty v cizím jazyce, čímž získají 10 kreditů. Zbylé kredity získají za absolvování volitelných předmětů, které si vyberou s ohledem na vlastní profilaci.

  Volitelné předměty směřují k

  a) ověření znalostí a kompetencí formou praktických projektů,

  b) rozšíření znalostí v oblasti hudebního umění a jazykových kompetencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace.

Základní údaje

Zkratka
Opdir:M5
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

52
počet aktivních studentů

Hudební fakulta
Program zajišťuje