H60302z Dramaturgie oper I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu v zimním semestru prvního ročníku je získání základních znalostí v oblasti teorie divadla a teorie dramatu, tvořících potřebné teoretické vybavení pro činnost (operního) režiséra a získávání potřebných praktických dovedností a návyků, jak číst, studovat, analyzovat a tvořivě zacházet s (hudebně-)dramatickým textem. Výuka probíhá zejména formou přednášek, studiem skript a povinnou četbou, která studenty seznamuje se stěžejními díly dramatické a hudebně-dramatické tvorby. V praktických cvičeních si studenti prohlubují znalost a pochopení struktury dramatického potažmo hudebně-dramatického díla.

Výstupy z učení
Absolvent předmětu:
- vysvětlí základní pojmy z teorie divadla a dramatu v rozsahu a hloubce odpovídající studované literatuře
- napíše dramatický dialog, či výstup (podle námětu)
Osnova
 • Úvod do teorie divadla a dramatu; divadelní formy.
 • Výrazové prostředky divadla, dramatu a hudebního dramatu, hudba a její (dramatický) obsah.
 • Narativní postupy, sdělování obrazem, divadlo jako znakový systém.

  Povinná četba (výběr titulů možno v adekvátním rozsahu individuálně přizpůsobit dle potřeby):
 • Sofokles: Oidipus
 • Euripides: Médeia
 • Shakespeare: Romeo a Julie, Othello, Večer tříkrálový

  Klavírní výtahy (s nahrávkami):
 • Smetana: Prodaná nevěsta, Hubička, Tajemství
 • Verdi: La traviata, Rigoletto, Trubadúr
 • Puccini: Tosca, La bohème, Turandot
Literatura
  povinná literatura
 • VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií: studijní text [online]. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3780-4. Dostupné z: https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Vodicka-Uvod-do-diva.-studii.pdf
 • DROZD, David. Kapitoly z teorie dramatu: studijní text pro kombinované studium [online]. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3642-5. Dostupné z: https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Drozd-Kapitoly-z-teorie-dramatu.pdf
 • HANÁČKOVÁ, Andrea. Základy teorie divadla: studijní text [online]. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3641-8. Dostupné z: https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/05/Hanackova-Zaklady-teorie-divadla.pdf
  doporučená literatura
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Trojan, Jan : Úvod do hudební dramaturgie opery. Praha, 1988. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Praha 1931. (2. vyd. Praha 1987, editor Ivo Osolsobě). info
 • CONRAD, Leopold. Mozarts Dramaturgie der oper. Würzburg, 1943. info
  neurčeno
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon, Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998, Seeger: Opernlexikon. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte, Hans WINKING a Wolfgang SCHENCK. Opera: velká encyklopedie. Z něm. orig. Knaurs großer Opernführer (München 1983) přeložili J. LUDVOVÁ, V. MAIDL, E. DRLÍKOVÁ a M. HARTL. Praha: Mladá fronta, 1996, 630 s. ISBN 80-204-0541-0.
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Pavis, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0. info
Výukové metody
Přednášky, rozhovory, individuální výuka, mentoring, cvičení. Rozbor rozpracovaných úkolů, diskuze o nastudovaných tématech. Samostudium a samostatná tvůrčí činnost. Návštěvy divadelních, zejména operních představení, případně také sledování oper ze záznamů, minimálně jednou týdně, výběr libovolný, dle nabídky.
Metody hodnocení
Zápočet. Zápočet bude udělen za splnění zadaných úkolů a prokázané osvojení probíraného učiva a prostudování předepsané literatury. Podmíněná účast pro udělení zápočtu je 75%. Při vyšší absenci může být požadována písemná práce dle zadání v minimálním rozsahu 9000 znaků. Ani v takovém případě však absence nesmí překročit 50% hranici.
Navazující předměty
Informace učitele
1) Povinná literatura – skripta jsou on-line k dispozici ke stažení v pdf.
2) Povinná četba se překrývá s předměty Dějiny světového divadla, kde je navíc nutno přečíst ještě daleko více titulů. Zde uvádím jen nejnutnější příklady, z nichž některé jsou konec konců součástí středoškolské povinné četby. Jedná se tedy o opravdu nezbytné minimum, ostatně drama, které má být odehráno za jeden večer, lze přečíst většinou i rychleji, a tak se jedná o poměrně snadno splnitelný úkol, zejména pokud si student osvojí návyk, číst denně.
3) Při sledování a rozboru inscenací, živě či ze záznamu, anebo poslechu nahrávek, je vždy vhodné mít k dispozici český (příp. anglický) překlad formou titulků nebo tištěného překladu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60302z