H60302l Dramaturgie oper I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
zápočet z Dramaturgie oper I (H60302z) v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu v letním semestru je získání základních znalostí v oblasti dramaturgie, souvisejících s potřebným vybavením pro činnost (operního) režiséra a získávání potřebných praktických dovedností a návyků, jak číst, studovat, analyzovat a tvořivě zacházet s dramatickým textem. Výuka probíhá v letním semestru zejména formou přednášek, studiem literatury a povinnou četbou. V praktických cvičeních si studenti prohlubují znalost a pochopení struktury hudebně-dramatického díla.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu:
- vysvětlí základní pojmy dramaturgie v rozsahu a hloubce odpovídající prostudované látce
- napíše osnovu scénáře (podle zadaného námětu)
- napíše dramaturgický rozbor (reflexi) hudebně-dramatického díla s přihlédnutím jeho k inscenaci, na základě shlédnutého představení (případně i zkoušek) a studia dalších doplňujících materiálů (textu, záznamů jiných inscenací téhož díla, programu, předlohy apod.). Minimální požadovaný rozsah je 9000 znaků (5 stran)
Osnova
 • základy dramaturgie – komunikace prostřednictvím divadla
 • dramaturg – ten, který čte, vybírá, upravuje, píše a organizuje
 • analýza hudebního dramatu
 • dramatizace předlohy, námět, téma
 • operní libreto a jeho specifika

  Povinná četba (výběr titulů možno v adekvátním rozsahu individuálně přizpůsobit dle potřeby):
 • Goethe: Faust, Utrpení mladého Wethera
 • Schiller: Panna Orleánská, Marie Stuartovna
 • Brecht: Žebrácká opera
 • Gabriela Preissová: Její pastorkyňa

  Klavírní výtahy (případně s nahrávkami):
 • Dvořák: Rusalka, Jakobín, Čert a Káča
 • Mozart: Don Giovanni, Figarova svatba
 • Wagner: Bludný Holanďan
Literatura
  povinná literatura
 • Císař, J. Základy dramaturgie. 1. vyd. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-146-9. info
  doporučená literatura
 • ŠOTKOVSKÝ, Jan. Narativní techniky a strategie v inscenační praxi. Režisér (a dramaturg) jako vypravěč(i). [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://is.jamu.cz/th/ls3wp/. Disertační práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Diva
 • NIUBÓ, Marc, Marta OTTLOVÁ a kolektiv autorů. Libreto v proměnách staletí. Seriál článků. In Harmonie: klasická hudba, jazz a world music. Praha: Muzikus. 2005 (č. 1 – 12). ISSN: 1210-8081.
 • Honolka, K. : Na počátku bylo libreto. Praha, Supraphon 1967. info
 • Trojan, Jan : Úvod do hudební dramaturgie opery. Praha, 1988. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-026-5. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Praha 1931. (2. vyd. Praha 1987, editor Ivo Osolsobě). info
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte, Hans WINKING a Wolfgang SCHENCK. Opera: velká encyklopedie. Z něm. orig. Knaurs großer Opernführer (München 1983) přeložili J. LUDVOVÁ, V. MAIDL, E. DRLÍKOVÁ a M. HARTL. Praha: Mladá fronta, 1996, 630 s. ISBN 80-204-0541-0.
  neurčeno
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
Výukové metody
Přednášky, rozhovory, individuální výuka, mentoring, cvičení. Rozbor rozpracovaných úkolů, diskuze o nastudovaných tématech. Samostudium a samostatná tvůrčí činnost. Návštěvy divadelních, zejména operních představení, případně také sledování oper ze záznamů, minimálně jednou týdně, výběr libovolný, dle nabídky.
Metody hodnocení
Zkouška. Student bude ústně přezkoušen z látky za oba semestry. Podmínkou připuštění ke zkoušce je splnění zadaných úkolů a prostudování předepsané literatury a splnění povinné četby. Podmíněná účast je 75%. Při vyšší absenci může být požadována další písemná práce dle zadání v minimálním rozsahu 9000 znaků. Ani v takovém případě však absence nesmí překročit 50% hranici.
Navazující předměty
Informace učitele
1) Seriál článků Libreto v proměnách staletí je k dispozici v online archivu časopisu Harmonie.
2) Povinná četba se překrývá s předměty Dějiny světového divadla. Zde uvádím jen nejnutnější příklady, z nichž některé jsou konec konců součástí středoškolské povinné četby. Jedná se tedy o opravdu nezbytné minimum, ostatně drama, které má být odehráno za jeden večer, lze přečíst většinou i rychleji, a tak se jedná o poměrně snadno splnitelný úkol, zejména pokud si student osvojí návyk, číst denně.
3) Při sledování a rozboru inscenací, živě či ze záznamu, anebo poslechu nahrávek, je vždy vhodné mít k dispozici český (příp. anglický) překlad formou titulků nebo tištěného překladu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H60302l