H60303z Dramaturgie oper II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená zkouška z předmětu Dramaturgie oper I (H60302l).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti dramaturgie, zejména o vzniku opery a jejím vývoji v období baroka a vztahu barokní opery k dnešnímu divadlu. Důležitým úkolem je rovněž seznámení se s klíčovými tvůrci a díly a jejich dobovou inscenační praxí i současnými trendy v interpretaci barokní opery. Výuka probíhá v zimním semestru zejména formou přednášek, studiem literatury a povinnou četbou. V praktických cvičeních si studenti prohlubují znalost a pochopení struktury hudebně-dramatického díla.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu:
- vysvětlí historické okolnosti vzniku opery
- přiblíží osobnost C. Monteverdiho a jeho vliv na vývoj opery
- dokáže charakterizovat barokní operu italskou, francouzskou, anglickou a také v Německu a českých zemích a vyjmenovat a popsat její typy, hlavní tvůrce a díla v rozsahu a hloubce odpovídající prostudované látce
- popíše dobovou inscenační praxi a dokáže navrhnout osobité koncepční řešení vybraného titulu ve vztahu k současnému divadlu
- dokáže výstižně a srozumitelně vyjádřit obsah a tematické souvislosti díla, charakteristiky postav a strukturu děje
- dramaturgicky se pod vedením pedagoga ujme vlastního klauzurního režijního projektu ve Studiu Devítka
Osnova
 • Opera historickém vývoji z pohledu dramaturgie
  (struktura hudebního dramatu v různých obdobích; hlavní znaky, typy a žánry opery; inscenační praxe a přístupy; znalost důležitých autorů a jejich děl; rozbor konkrétních příkladů)

  Od počátku po Gluckovy snahy o reformu opery
 • Florentská camerata - vznik opery; Monteverdiho operní odkaz - rozdílnost raných a pozdních oper; římská opera (duchovní); benátská opera a vznik divadelního provozu; neapolská opera a kult zpěváků; francouzská opera a její vztah k tanci; anglická opera a její zakotvení v domácí tradici; operní reforma Ch. W. Glucka s akcentem na reformu libreta R. Calzabighiho; další rozvoj opery seria a vznik nového žánru opera buffa; opera doby baroka v českých zemích.

  Povinná četba (výběr titulů možno v adekvátním rozsahu individuálně přizpůsobit dle potřeby):
 • Moliére: Don Juan, Lakomec
 • Corneille: Cid
 • Vega: Fuente ovejuna

  Klavírní výtahy (případně partitury nebo libreta, dle dostupnosti) s nahrávkami či videozáznamy:
 • Monteverdi: Odysseův návrat do vlasti nebo Korunovace Poppey
 • Handel: Rinaldo a libovolná další opera
 • Purcell: Dido a Aeneas
 • Rameau: Platé (nebo jiná francouzská barokní opera)
Literatura
  povinná literatura
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Brockett, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha, Nakladatelství Lidové noviny: Divadelní ústav, 1999, 948 str., ISBN 80-7106-364-9 (NLN), ISBN 80-7008-096-5 (DÚ). info
  doporučená literatura
 • Štědroň M.: Claudio Monteverdi - génius opery, Supraphon, Praha 1985. info
 • ABBATE, Carolyn, Roger PARKER. Dějiny opery - Posledních 400 let. Z angl. orig. (London, Penguin Books Ltd. 2014) přeložil Robert Novotný. Praha: Argo, Dokořán, 2017, 656 s. ISBN 978-80-257-2094-3, 978-80-7363-700-2.
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba1600-1900. Brno: FFMU, 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon , 1985. info
 • Marcello, B. : Divadlo podle módy, Supraphon, Praha 1970. info
 • Navrátil, Miloslav: Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů - A.Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Montanex, Ostrava 1996. info
  neurčeno
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte, Hans WINKING a Wolfgang SCHENCK. Opera: velká encyklopedie. Z něm. orig. Knaurs großer Opernführer (München 1983) přeložili J. LUDVOVÁ, V. MAIDL, E. DRLÍKOVÁ a M. HARTL. Praha: Mladá fronta, 1996, 630 s. ISBN 80-204-0541-0.
Výukové metody
Přednášky, rozhovory, individuální výuka, mentoring, cvičení. Rozbor rozpracovaných úkolů, diskuze o nastudovaných tématech. Samostudium a samostatná tvůrčí činnost. Návštěvy divadelních, zejména operních představení, sledování oper ze záznamů a jejich reflexe a rozbory.
Metody hodnocení
Zápočet. Zápočet bude udělen za splnění zadaných úkolů a prokázané osvojení probíraného učiva a prostudování předepsané literatury. Podmíněná účast pro udělení zápočtu je 75%. Při vyšší absenci může být požadována písemná práce dle zadání v minimálním rozsahu 9000 znaků. Ani v takovém případě však absence nesmí překročit 50% hranici.
Navazující předměty
Informace učitele
1) Povinná literatura – v případě Dějin opery (Trojan) a Dějin divadla (Brocket) se studují vždy pouze příslušné kapitoly, vztahující se k danému období.
2) Povinná četba se překrývá s předměty Dějiny světového divadla, případně Dějiny českého divadla, kde je navíc nutno přečíst ještě daleko více titulů. Zde uvádím jen nejnutnější příklady, z nichž některé jsou konec konců součástí středoškolské povinné četby. Jedná se tedy o opravdu nezbytné minimum, ostatně drama, které má být odehráno za jeden večer, lze přečíst většinou i rychleji, a tak se jedná o poměrně snadno splnitelný úkol, pokud si student osvojí návyk, číst denně, což je pro režiséra nezbytnost.
3) Při sledování a rozboru nahrávek, je vždy vhodné mít k dispozici český (příp. anglický) překlad formou titulků nebo tištěného překladu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H60303z