HF0039z Práce s hercem I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty operní režie s problematikou práce s hercem; docílit osvojení si základních pravidel práce operního režiséra se zpěvákem - sólistou.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen orientovat se v problematice herecké práce a práce s hercem ve vztahu k inscenaci; naučí se vnímat herce jako nejdůležitější prvek dramatu.
Osnova
 • Vymezení pojmu režisér ve vztahu k hercům a herecké práci.
 • Specifika operního herectví a jeho předpoklady a možnosti.
 • Zpěvák - herec, jeho specifika a postavení jako nositele myšlenky díla v inscenaci.
 • Stylizace hereckého projevu v opeře, hudba jako zdroj inspirace.
 • Herec - nositel dramatické akce, základní dramatický prvek jevištního díla.
 • Herecké typy.
Literatura
  doporučená literatura
 • STUDENÝ, Tomáš. Herec/pěvec v hudebním divadle: komplexní příprava pěvce pro jevištní praxi. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, KKDOR, 2018 106 s. Vedoucí diplomové práce, doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  neurčeno
 • Rutte, Miroslav : O umění hereckém : K estetice a psychologii divadelní tvorby. Praha, 1946. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
 • Vostrý, J.: Předpoklady hereckého projevu. MŠMT ČR, Praha 1991. info
 • MRÁZKOVÁ, Marie a Karel KUKLETA. Kultura pohybu operního herce. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1965.
 • Bing, Rudolf. 5000 večerů v opeře. Praha: Supraphon, 1988
 • Doc. František Daniel, CSc.: Stručný přehled vývoje dramatických teorií. Státní pedagogické nakladatelství Praha 1965
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Sledování operních představení (živě a DVD) se zaměřením na herecké osobnosti. Rozbor hereckých kreací a jejich postavení v rámci zhlédnuté inscenace.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a referát na téma "Herec v opeře, jeho specifika a možnosti".
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0039z