H60071l Dějiny umění II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšní absolvování předmětu H60071z.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění 20. století v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění 20. století,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • Výtvarné umění první poloviny 20. století. Základní koncepční tendence, stěžejní projevy a představitelé – expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, nová věcnost, konstruktivismus aj.
 • Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století. Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků.
 • Umění performance a experimentu. Happening, experiment, performance a instalace; charakteristika daných přístupů (skupina Fluxus); vztah ars a techné v umění druhé poloviny 20. století (konstruktivismus, konceptuální umění).
 • Postmoderna a její projevy v umění. Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice, neostyly, fúze, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce.
 • Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby. Terminologické a funkční vymezení, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literatura
  povinná literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
  doporučená literatura
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
  neurčeno
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Státní závěrečná zkouška.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.