DIFA DIVDRAM Divadelní dramaturgie
Název anglicky: Theatre Dramaturgy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Rez_Dram:N Dramaturgie a režie

Úvodní informace / Pokyny

Chápání dramaturgie se v průběhu historie vyvíjelo v několika okruzích: jako autorsky původní dramatická tvorba, jako praktická divadelně tvůrčí činnost směřující k formování programové báze divadla výběrem repertoáru a dramaturgicko-režijní přípravou autorského textu a konečně jako divadelně-kritická a hodnotící činnost

Všechny tyto aspekty – především neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu – se odrážejí ve studijních plánech.

Cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla apod.), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

Studium divadelní teorie se zaměřuje na doplnění poznatků z oblasti teorie dramatu (teoretické dramaturgie) o nejnovější poznatky a o současné myšlenkové proudy (poststrukturalismus, „post-postmoderna“ aj.) i na vlastní pokusy o zkoumání této problematiky. Oblast historie divadla je orientována k detailnějšímu poznávání jednotlivých národních divadelních kultur, podrobnému zkoumání jednotlivých časových period, především seznamování se s nejaktuálnějším vývojem v důležitých oblastech evropského (světového) divadla. Přednášky a semináře s touto tematikou se v jednotlivých akademických letech střídají podle možností a aktuální nabídky interních a také externích pedagogů – odborníků na danou oblast. Studenti dále rozšiřují svoje znalosti z oblasti filozofie, estetiky a sociologie, a to formou specializovaných přednášek či seminářů. V oblasti rozvíjení talentu připravují studenti v seminářích inscenační úpravy dramatických textů, adaptace, dramatizace předloh i vlastní autorské texty nebo překlady dramatických textů z cizích jazyků – směřují postupně k větší samostatnosti; studium je pedagogem řízeno a kontrolováno, pedagog se však stává stále více partnerem k diskusi a polemice, aby student měl šanci rozvíjet svoje samostatné tvůrčí myšlení. Praktická část studia vrcholí přípravou absolventského projektu (dramaturgie inscenace) v divadelním studiu Marta (event. na některé profesionální scéně).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Student si dále v rámci kreditního systému doplňuje předměty z nabídky fakulty a do jisté míry si tak může sám určovat přesnější specializaci svého studia a klást – vedle povinného základu oboru – akcenty na oblasti, jež ho zajímají a jež mu vyhovují, např. vzhledem k budoucí zamýšlené profesní orientaci atd.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii)

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBZ401Studium v zahraničí nebo stáž v divadle P. Oslzlýz 0/0/025 1-
DIFA:DDBZ402Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle P. Oslzlýz 0/0/105 1-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti B. Chládkováz 24/0/01 1-
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDAL401Dramaturgický projekt I P. Trtílekz 0/4/2012 2-
DIFA:DDAL402Seminář k dramaturgickým projektům I P. Trtílekz 0/4/44 2-
DIFA:DDAL410Verš v dramatu P. Oslzlýz 0/2/22 2-
DIFA:DDBL405Diplomový proseminář P. Oslzlýz 0/2/22 2Z
DIFA:DDBL407Rozhlasová hra a její režie M. Horoščákz 1/1/22 2-
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBZ503Seminář k dramaturgickým projektům II -z 0/4/44 3-
DIFA:DDBZ504Magisterská diplomová práce M. Plešákz 0/0/2010 3-
DIFA:DDBZ505Diplomový seminář M. Horoščákz 0/2/22 3Z
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBL501Magisterský absolventský projekt Z. Srbaz 0/4/2816 4-
DIFA:DDBL502Dramaturgický projekt II nebo stáž v divadle P. Oslzlýz 0/4/2414 4-
DIFA:DDBL503Seminář k dramaturgickým projektům II -z 0/4/44 4-
DIFA:DDBL504Magisterská diplomová práce M. Plešákz 0/0/2010 4-
DIFA:DDBL505Diplomový seminář M. Horoščákz 0/2/22 4Z
46 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX22Internetový rozhlasový projekt Black Box S. Mackováz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX37Umělecké překládání: umění překladu v teorii i praxi J. Glombíčkováz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX50Světelný design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 --
DIFA:DAAZX56Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz V. Cejpekkz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAAZX90Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další S. Mackovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDAZ106Scénická hudba Z. Srbaz 0/2/12 --
DIFA:DDAZ113Interpretace biblických textů -z 0/2/22 1-
DIFA:DDAZ204Analýza jednáním -z 0/3/12 3-
DIFA:DDAZ307Jevištní mluva -z 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ105Gestická komunikace P. Oslzlýkz 0/2/22 --
DIFA:DDBZ209Světové alternativní divadlo II – Jerzy Grotowsky a Tadeusz Kantor P. Oslzlýzk 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ305Alternativní divadlo III P. Oslzlýzk 1/1/22 --
DIFA:DDCZ304Společný seminář ateliéru V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DRAZ203Dějiny režie I I. Krobotzk 1/1/22 1-
DIFA:DRBZ309Dějiny režie II P. Oslzlýzk 1/1/42 3-
DIFA:DRCZ207Od literatury k divadlu V. Cejpekz 2/0/11 3-
40 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX13Režisér Frank Castorf S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX22Internetový rozhlasový projekt Black Box S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX25Dabingová režie S. Talpováz 1/1/22 --
DIFA:DAALX50Světelný design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 --
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX73Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla S. Mackovázk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DDAL106Scénická hudba Z. Srbaz 0/2/22 --
DIFA:DDBL408Základy televizní režie P. Oslzlýz 1/1/22 2-
DIFA:DDCL304Společný seminář ateliéru V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRAL203Dějiny režie I I. Krobotzk 1/1/22 2-
DIFA:DRBL309Dějiny režie II P. Oslzlýzk 1/1/42 4-
30 kreditů