DDBZ505 Diplomový seminář

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit studenty, aby byli schopni samostatně (na základě konzultací) rozpracovat téma své diplomové práce, vyhledat prameny i odbornou literaturu a samostatně diplomovou práci napsat.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
Napsat diplomovou práci tak, aby byla významným přínosem pro jeho rozvoj, čímž získá schopnost samostatné odborné práce, zvládne příslušnou odbornou literaturu, bude schopen osobité analýzy a interpretace zkoumaného materiálu.
Osnova
  • V rámci diplomového semináře dochází v návaznosti na diplomový proseminář ke konkretizaci postupů a metod při zpracovávání témat diplomové práce. Při společných hodinách jsou studenti konkrétně seznamováni i s požadavky kladenými na původnost i formální stránku diplomové práce. Rozpracování a uchopení konkrétních témat je potom předmětem individuálních konzultací.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Výukové metody
Seminář a individuální konzultace s vedoucím práce, v některých případech také s odborným konzultantem.
Metody hodnocení
Zápočet, soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDBZ505