DDBL503 Seminář k dramaturgickým projektům II

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři jsou na počátku při společné práci všech studentů konzultovány dramaturgicko-režijní koncepce jednotlivých inscenačních absolventských projektů. Ve fázi bezprostřední přípravy zkoušek a realizace inscenací probíhají podle potřeby individuální konzultace s pedagogy. Samostatným tématem a pracovním programem - prostupujícím oběma semestry - je problematika společné tvůrčí práce inscenačního týmu a zejména specifické otázky výpovědi témat souznějících nejen s interpretací dramatického textu, ale také s osobními tématy zúčastněných tvůrců.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- prohloubit teoretické i praktické poznatky získané během realizací předešlých projektů
- analyzovat dramatický text
- v rámci diskuse na semináři prokázat osobité umělecké vidění
- připravit konkrétní dramaturgicko-režijní koncepci včetně řešení práce s herci v prostoru
- reflektovat realizovaný projekt
- obhájit zvolenou dramaturgicko-režijní koncepci
Osnova
  • Zevrubná diskuse (společná v rámci ateliéru i individuální s konkrétním pedagogem) o dramaturgicko-režijní přípravě inscenačního projektu, který posluchači dramaturgie a režie koncepčně připravují pro některé ze školních studií (Studio Marta, Divadlo na Orlí), případně pro jiné prostory nebo profesionální divadla - pod tutorským vedením ročníkových pedagogů.
  • Alternativou k tomuto projektu je zahraniční studium nebo pracovní stáž v zahraničním nebo domácím divadle. V rámci semináře probíhá teoretická příprava na tyto aktivity, samotná realizace je následně posluchačem zevrubně reflektována a v rámci semináře důkladně zhodnocena.
Literatura
  • Literatura je vždy zadávána na základě konkrétního projektu
Výukové metody
Seminář, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.