DIFA DIVDRAM Theatre Dramaturgy
Name in Czech: Divadelní dramaturgie
master's full-time specialized
Included in the programme: DIFA Rez_Dram:N Dramaturgy and Directing

Introductory information / Instructions

Chápání dramaturgie se v průběhu historie vyvíjelo v několika okruzích: jako autorsky původní dramatická tvorba, jako praktická divadelně tvůrčí činnost směřující k formování programové báze divadla výběrem repertoáru a dramaturgicko-režijní přípravou autorského textu a konečně jako divadelně-kritická a hodnotící činnost

Všechny tyto aspekty – především neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu – se odrážejí ve studijních plánech.

Cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla apod.), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

Studium divadelní teorie se zaměřuje na doplnění poznatků z oblasti teorie dramatu (teoretické dramaturgie) o nejnovější poznatky a o současné myšlenkové proudy (poststrukturalismus, „post-postmoderna“ aj.) i na vlastní pokusy o zkoumání této problematiky. Oblast historie divadla je orientována k detailnějšímu poznávání jednotlivých národních divadelních kultur, podrobnému zkoumání jednotlivých časových period, především seznamování se s nejaktuálnějším vývojem v důležitých oblastech evropského (světového) divadla. Přednášky a semináře s touto tematikou se v jednotlivých akademických letech střídají podle možností a aktuální nabídky interních a také externích pedagogů – odborníků na danou oblast. Studenti dále rozšiřují svoje znalosti z oblasti filozofie, estetiky a sociologie, a to formou specializovaných přednášek či seminářů. V oblasti rozvíjení talentu připravují studenti v seminářích inscenační úpravy dramatických textů, adaptace, dramatizace předloh i vlastní autorské texty nebo překlady dramatických textů z cizích jazyků – směřují postupně k větší samostatnosti; studium je pedagogem řízeno a kontrolováno, pedagog se však stává stále více partnerem k diskusi a polemice, aby student měl šanci rozvíjet svoje samostatné tvůrčí myšlení. Praktická část studia vrcholí přípravou absolventského projektu (dramaturgie inscenace) v divadelním studiu Marta (event. na některé profesionální scéně).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Student si dále v rámci kreditního systému doplňuje předměty z nabídky fakulty a do jisté míry si tak může sám určovat přesnější specializaci svého studia a klást – vedle povinného základu oboru – akcenty na oblasti, jež ho zajímají a jež mu vyhovují, např. vzhledem k budoucí zamýšlené profesní orientaci atd.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii)

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDBZ401Studium v zahraničí nebo stáž v divadle P. Oslzlýz 0/0/025 1-
DIFA:DDBZ402Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle P. Oslzlýz 0/0/105 1-
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II B. Chládkováz 24/0/01 1-
31 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDAL401Dramaturgical Project P. Trtílekz 0/4/2012 2-
DIFA:DDAL402Project Seminar P. Trtílekz 0/4/44 2-
DIFA:DDAL410Verse in Drama P. Oslzlýz 0/2/22 2-
DIFA:DDBL405Diplomový proseminář P. Oslzlýz 0/2/22 2Z
DIFA:DDBL407Rozhlasová hra a její režie M. Horoščákz 1/1/22 2-
22 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDBZ503Project Seminar M. Plešákz 0/4/44 3-
DIFA:DDBZ504Master's Thesis M. Plešákz 0/0/2010 3-
DIFA:DDBZ505Thesis – seminar M. Horoščákz 0/2/22 3Z
16 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDBL501Master's project – performance (Marta) Z. Srbaz 0/4/2816 4-
DIFA:DDBL502Dramaturgical Project P. Oslzlýz 0/4/2414 4-
DIFA:DDBL503Project Seminar M. Plešákz 0/4/44 4-
DIFA:DDBL504Master's Thesis M. Plešákz 0/0/2010 4-
DIFA:DDBL505Thesis – seminar M. Horoščákz 0/2/22 4Z
46 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX16Roots of European Culture - Antique and Christianity P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX22Internet project Black Box S. Mackováz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX23Myths of the World I, II S. Mackovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX37Theoretical and practical aspects of artistic translation J. Glombíčkováz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX50Lighting design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 --
DIFA:DAAZX56Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz V. Cejpekkz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX62Roots of European culture P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX63Artistic literary work P. Trtílekz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAAZX90Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další S. Mackovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDAZ106Incidental Music Z. Srbaz 0/2/12 --
DIFA:DDAZ113The interpretation of biblical texts -z 0/2/22 1-
DIFA:DDAZ204Analysis negotiations -z 0/3/12 3-
DIFA:DDAZ307Jevištní mluva -z 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ105Gestická komunikace P. Oslzlýkz 0/2/22 --
DIFA:DDBZ209Alternative Theatre II – Grotowski and Kantor P. Oslzlýzk 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ305Dramaturgical and directorial seminar III P. Oslzlýzk 1/1/22 --
DIFA:DDCZ304Seminar V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DRAZ203History of directing I I. Krobotzk 1/1/22 1-
DIFA:DRBZ309History of directing II P. Oslzlýzk 1/1/42 3-
DIFA:DRCZ207Od literatury k divadlu V. Cejpekz 2/0/11 3-
40 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX13Frank Castorf - director S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAALX16Roots of European Culture - Antique and Christianity P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX22Internet project Black Box S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX23Myths of the World I, II S. Mackovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX25Dub Perfomance Realization S. Talpováz 1/1/22 --
DIFA:DAALX50Lighting design M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.1 --
DIFA:DAALX62Roots of European culture P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX63Artistic literary work P. Trtílekz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX73Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla S. Mackovázk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DDAL106Incidental Music Z. Srbaz 0/2/22 --
DIFA:DDBL408Základy televizní režie P. Oslzlýz 1/1/22 2-
DIFA:DDCL304Seminar V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRAL203History of directing I I. Krobotzk 1/1/22 2-
DIFA:DRBL309History of directing II P. Oslzlýzk 1/1/42 4-
30 credits