DDBZ503 Seminář k dramaturgickým projektům II

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři jsou na počátku při společné práci všech studentů konzultovány dramaturgicko-režijní koncepce jednotlivých inscenačních absolventských projektů. Ve fázi bezprostřední přípravy zkoušek a realizace inscenací probíhají podle potřeby individuální konzultace s pedagogy. Samostatným tématem a pracovním programem - prostupujícím oběma semestry - je problematika společné tvůrčí práce inscenačního týmu a zejména specifické otázky výpovědi témat souznějících nejen s interpretací dramatického textu, ale také s osobními tématy zúčastněných tvůrců.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- prohloubit teoretické i praktické poznatky získané během realizací předešlých projektů
- analyzovat dramatický text
- v rámci diskuse na semináři prokázat osobité umělecké vidění
- připravit konkrétní dramaturgicko-režijní koncepci včetně řešení práce s herci v prostoru
- reflektovat realizovaný projekt
- obhájit zvolenou dramaturgicko-režijní koncepci
Osnova
  • Zevrubná diskuse (společná v rámci ateliéru i individuální s konkrétním pedagogem) o dramaturgicko-režijní přípravě inscenačního projektu, který posluchači dramaturgie a režie koncepčně připravují pro některé ze školních studií (Studio Marta, Divadlo na Orlí), případně pro jiné prostory nebo profesionální divadla - pod tutorským vedením ročníkových pedagogů.
  • Alternativou k tomuto projektu je zahraniční studium nebo pracovní stáž v zahraničním nebo domácím divadle. V rámci semináře probíhá teoretická příprava na tyto aktivity, samotná realizace je následně posluchačem zevrubně reflektována a v rámci semináře důkladně zhodnocena.
Literatura
  • Literatura je vždy zadávána na základě konkrétního projektu
Výukové metody
Seminář, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDBZ503