DDBL505 Diplomový seminář

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit studenty, aby byli schopni samostatně (na základě konzultací) rozpracovat téma své diplomové práce, vyhledat prameny i odbornou literaturu a samostatně diplomovou práci napsat.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
Napsat diplomovou práci tak, aby byla významným přínosem pro jeho rozvoj, čímž získá schopnost samostatné odborné práce, zvládne příslušnou odbornou literaturu, bude schopen osobité analýzy a interpretace zkoumaného materiálu.
Osnova
  • V rámci diplomového semináře dochází v návaznosti na diplomový proseminář ke konkretizaci postupů a metod při zpracovávání témat diplomové práce. Při společných hodinách jsou studenti konkrétně seznamováni i s požadavky kladenými na původnost i formální stránku diplomové práce. Rozpracování a uchopení konkrétních témat je potom předmětem individuálních konzultací.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Výukové metody
Seminář a individuální konzultace s vedoucím práce, v některých případech také s odborným konzultantem.
Metody hodnocení
Zápočet, soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.