DDBL504 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/20. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Magisterská diplomové práce je vyústěním teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v průběhu dosavadního studia. Touto písemnou prací studenti mimo jiné prokazují, že jsou schopni sledovat současné směry uměleckého vývoje divadla. Prokazují, že rozumí principům inscenační tvorby i problematice řízení kolektivní tvůrčí práce. S vědomím širších souvislostí se s přehledem orientují v odborné literatuře oboru - včetně mezinárodních pramenů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- kritického myšlení
- napsat strukturovanou odbornou práci, ve které prokáže široké znalosti v oblasti divadelní teorie
- odborně formulovat vlastní názory a postoje
- aplikovat znalosti postupů a metod práce při tvorbě odborného textu
- pracovat s odbornou literaturou a dalšími náležitými zdroji svého bádání
- provádět výzkumnou činnost
- v rámci písemné reflexe obhájit vlastní kreativní postupy a jejich řešení ve vztahu k vlastnímu tvůrčímu týmu i vnějšímu prostředí.
Osnova
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových a závěrečných prací. 2. upr. vyd. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Katedra informačních technologií a technické výchovy, 2003. 23 s. Dostupný z WWW: . info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Výukové metody
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Obhajoba v rámci státní zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.