DIFA AUDIOV Audiovizuální tvorba a divadlo
Název anglicky: Audiovisual Media and Theatre
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Dra_Tvo:B Dramatická tvorba a média

Úvodní informace / Pokyny

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby

 

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Divadlo a audiovize II

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 1P
DIFA:DAAZX57Principy režie a dramaturgie III J. Šotkovskýzk 1/0/12 1-
DIFA:DATZ102Grafika na PC P. Francánz 0/2/01 1-
DIFA:DATZ103Technika a technologie videotvorby P. Francánz 0/2/01 1-
DIFA:DATZ104Tvůrčí fotografie P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DATZ105Práce se světlem P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 1-
DIFA:DATZ107Praktikum AV technologie a TV praxe P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 1-
DIFA:DATZ108Scénický projekt P. Francánz 0/2/43 1-
DIFA:DATZ109Základy práce na PC P. Francánz 0/2/42 1-
DIFA:DATZ110Herecká propedeutika P. Francánz 0/2/42 1-
DIFA:DATZ113Servis technologických řetězců P. Francánz 0/4/22 1-
DIFA:DATZ114Elektrotechnika P. Francánzk 0/2/42 1-
DIFA:DATZ115Zvukotechnika P. Francánzk 0/2/42 1-
DIFA:DRTZ106Média a společnost J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX04Rozhlasové praktikum J. Gogolaz 0/2/32 1P
DIFA:DRTZX24Kapitoly z dějin světového filmu I P. Aujezdskýzk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
35 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 2P
DIFA:DAALX57Principy režie a dramaturgie IV J. Šotkovskýzk 1/0/12 2-
DIFA:DATL102Grafika na PC P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DATL103Technika a technologie videotvorby P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DATL104Tvůrčí fotografie P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DATL106Technologie zvukové tvorby P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 2-
DIFA:DATL107Praktikum AV technologie a TV praxe P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 2-
DIFA:DATL108Scénický projekt P. Francánz 0/2/43 2-
DIFA:DATL111Salón původní tvorby P. Francánz 0/2/63 2-
DIFA:DATL112Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.3 2-
DIFA:DATL113Servis technologických řetězců P. Francánz 0/4/22 2-
DIFA:DATL115Zvukotechnika P. Francánzk 0/2/42 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRTL106Média a společnost J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX04Rozhlasové praktikum J. Gogolaz 0/2/32 2P
DIFA:DRTLX24Kapitoly z dějin světového filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 2Z
35 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DATZ202Kapitoly jazyka AV díla P. Francánz 0/2/22 3-
DIFA:DATZ203Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I P. Francánz 1/1/22 3-
DIFA:DATZ205Divadelní dokumentární fotografie P. Francánz 0/2/43 3-
DIFA:DATZ206Scénický audiovizuální projekt P. Francánz 0/2/43 3-
DIFA:DATZ208Elektrotechnika II P. Francánzk 2/0/12 3-
DIFA:DATZ211Audiovizuální záznam divadelního představení P. Francánz 0/2/22 3-
DIFA:DATZ212Praktikum AV technologie a TV praxe P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 3-
DIFA:DRAZ201Principy režie a dramaturgie III M. Horoščákzk 1/0/12 3-
DIFA:DRTZ308Kapitoly z dějin českého filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 3Z
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DATL202Kapitoly jazyka AV díla P. Francánzk 0/2/22 4-
DIFA:DATL203Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I P. Francánkz 1/1/22 4-
DIFA:DATL204Multimediální zpracování projektu P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DATL205Divadelní dokumentární fotografie P. Francánz 0/2/43 4-
DIFA:DATL206Scénický audiovizuální projekt P. Francánz 0/2/43 4-
DIFA:DATL209Střihové praktikum P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL210Kamerové praktikum P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL211AV záznam divadelního představení P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DATL212Praktikum AV technologie a TV praxe P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DRAL201Principy režie a dramaturgie IV M. Horoščákzk 1/0/12 4-
DIFA:DRTL203Kapitoly z dějin českého filmu I P. Aujezdskýzk 2/0/22 4Z
26 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 5Z
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 5Z
DIFA:DATZ300Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II P. Francánz 1/1/22 5-
DIFA:DATZ301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánz 2/0/22 5-
DIFA:DATZ302Slovo a text v dokumentárním filmu P. Francánkz 0/2/64 5-
DIFA:DATZ303Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 5-
DIFA:DATZ304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 5P
DIFA:DATZ307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/22 5Z
DIFA:DATZ308Záznam divadelního festivalu Plzeň P. Francánz 0/40/0 Dílna, projekt 1 týden.2 5-
DIFA:DATZ311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ203Kapitoly z dějin světového filmu III P. Aujezdskýzk 2/2/22 5Z
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 6Z
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 6Z
DIFA:DATL301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánzk 2/0/22 6-
DIFA:DATL305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 6-
DIFA:DATL306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 6P
DIFA:DATL307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/148 6Z
DIFA:DATL309Festival Setkání P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 6-
DIFA:DATL311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 6-
26 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
15 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
15 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 1-
DIFA:DATZ207Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 3-
3 kredity

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 2-
DIFA:DATL207Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 4-
3 kredity