DATZ306 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia. Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Osnova
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literatura
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: FAMU, 2005. ISBN 8073310392.
 • PLAŽEWSKI, Jerzy. Historický vývoj střihové skladby. Filmová řeč. Orbis, Praha, 1967.
 • MERVYN, Cooke. Dějiny filmové hudby. Casablanca a Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, 1. vydání. ISBN 978-80-87292-14-3
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2006. 80-7331-010-4.
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-896-2.
 • WESTON, Judith. Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television. Michael Wiese Productions, CA 1999. ISBN 978-0941188241.
 • GREČNÁR, Ján. Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005. 85 s. ISBN 8089135048.
 • Urban, Miroslav. Filmová laboratoř. 2., rozš. vyd. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-78-3.
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-807-3312-466.
 • KURZOVÁ, Sibylle. Pitch it! Praha: AMU, 2013. 978-80-7331-284-8.
Výukové metody
samostatná práce studentů, analýza, reflexe
Metody hodnocení
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DATZ306