DATZ306 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia. Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Osnova
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literatura
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: FAMU, 2005. ISBN 8073310392.
 • PLAŽEWSKI, Jerzy. Historický vývoj střihové skladby. Filmová řeč. Orbis, Praha, 1967.
 • MERVYN, Cooke. Dějiny filmové hudby. Casablanca a Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, 1. vydání. ISBN 978-80-87292-14-3
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2006. 80-7331-010-4.
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-896-2.
 • WESTON, Judith. Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television. Michael Wiese Productions, CA 1999. ISBN 978-0941188241.
 • GREČNÁR, Ján. Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005. 85 s. ISBN 8089135048.
 • Urban, Miroslav. Filmová laboratoř. 2., rozš. vyd. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-78-3.
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-807-3312-466.
 • KURZOVÁ, Sibylle. Pitch it! Praha: AMU, 2013. 978-80-7331-284-8.
Výukové metody
samostatná práce studentů, analýza, reflexe
Metody hodnocení
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.