DIFA CINREZ Činoherní režie
Název anglicky: Theatre Directing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Rez_Dram:N Dramaturgie a režie

Úvodní informace / Pokyny

Základním cílem magisterského studia činoherní režie je vychovat samostatné režiséry- umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů (tématu, námětu atp

) osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet – za pomoci všech složek divadelní syntézy – strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní.

V magisterském stupni studia se prohlubuje schopnost analýzy dramatického textu a v důsledku toho i schopnost pronikavější a komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Rozvíjena je rovněž tvůrčí schopnost studentů realizovat vlastní režijně-autorské projekty. Studenti vytvářejí v 1. ročníku studia samostatné projekty, které musí důkladně teoreticky připravit, poté je realizovat formu klauzurních zápočtů a nakonec výsledek znovu analyzovat a zhodnotit. Cílem je poznat a kriticky reflektovat vlastní tvůrčí metodu, její pozitiva i pochybení v konkrétní práci.

Během 1. ročníku pokračuje tvořivé poznávání postupů, metod a technik herecké a režijní tvorby současného divadla. Důležitým prvkem výchovy k režijnímu umění je práce s hercem jako nejdůležitější prostředek režisérova vyjadřování, jeho hledání umělecké pravdy, autenticity a bohatě strukturované postavy. Zvládnout všechny nuance v práci režiséra s hercem patří k nejtěžším složkám profese režiséra, a to jak v oblasti hledání uměleckých prostředků, tak v oblasti metodiky a psychologie vztahu režiséra a herce. Prohlubuje se spolupráce s dramaturgií a se scénografií; režisér se učí řídit celý tým divadelní inscenace a sjednocovat jeho směřování k jednotné a celistvé umělecké výpovědi.

V tomto procesu je postupně aplikována získaná suma vědomostí, jsou ověřovány naučené dovednosti i osobité, talentem dané umělecké vidění; všechny tyto prvky jsou pak propojeny do jednoho organického celku divadelní inscenace, k pokusu o uměleckou výpověď, k pokusu o vznik syntetického jevištního díla, jehož prostřednictvím poznává a polidšťuje člověk už po tisíciletí svět.

Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty v 1. ročníku studia a ve 2. ročníku absolventský inscenační projekt ve fakultním divadelním studiu Marta. V podmínkách podobných profesionálnímu divadlu si student 2. ročníku ověřuje svou schopnost vytvořit divadelní inscenaci. Druhý absolventský projekt může student realizovat v profesionálním divadle.

Po oba roky (především však v 1. ročníku) je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Student má možnost dotvářet si tuto část studia do jisté míry svobodně podle své orientace a samozřejmě v souvislosti s možnostmi školy (fakulty).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Předměty jsou rozděleny do tří základních skupin: předměty společného základu oboru (povinné pro všechny ateliéry), předměty specifického základu oboru (předměty odlišující jednotlivé ateliéry) a předměty osobní specializace (předměty volitelné studenty podle jejich zájmů).

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla (s aspektem k teorii režie)

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBZ401Studium v zahraničí nebo stáž v divadle P. Oslzlýz 0/0/025 1-
DIFA:DDBZ402Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle P. Oslzlýz 0/0/105 1-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti B. Chládkováz 24/0/01 1-
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDAL410Verš v dramatu P. Oslzlýz 0/2/22 2-
DIFA:DDBL405Diplomový proseminář P. Oslzlýz 0/2/22 2Z
DIFA:DDBL407Rozhlasová hra a její režie M. Horoščákz 1/1/22 2-
DIFA:DRAL401Režijní projekt I I. Krobotz 0/4/2012 2-
DIFA:DRAL402Seminář k režijním projektům I I. Krobotz 0/4/44 2-
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBZ504Magisterská diplomová práce M. Plešákz 0/0/2010 3-
DIFA:DDBZ505Diplomový seminář M. Horoščákz 0/2/22 3Z
DIFA:DRBZ503Seminář k režijním projektům II B. Rychlíkz 0/4/44 3-
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDBL501Magisterský absolventský projekt Z. Srbaz 0/4/2816 4-
DIFA:DDBL504Magisterská diplomová práce M. Plešákz 0/0/2010 4-
DIFA:DDBL505Diplomový seminář M. Horoščákz 0/2/22 4Z
DIFA:DRBL502Režijní projekt II nebo stáž v divadle B. Rychlíkz 0/4/2414 4-
DIFA:DRBL503Seminář k režijním projektům II B. Rychlíkz 0/4/44 4-
46 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX08Teorie a metody herecké tvorby S. Mackovázk 2/1/12 --
DIFA:DAAZX10Vybrané kapitoly z dějin režie S. Mackováz 1/1/22 3-
DIFA:DAAZX14Autorský seminář I M. Horoščákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX19Filozofie S. Mackováz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX37Umělecké překládání: umění překladu v teorii i praxi J. Glombíčkováz 1/1/22 --
DIFA:DAAZX56Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz V. Cejpekkz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 --
DIFA:DAAZX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAAZX90Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další S. Mackovázk 2/0/22 1-
DIFA:DDAZ113Interpretace biblických textů -z 0/2/22 1-
DIFA:DDAZ204Analýza jednáním -z 0/3/12 3-
DIFA:DDAZ307Jevištní mluva -z 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ105Gestická komunikace P. Oslzlýkz 0/2/22 --
DIFA:DDBZ209Světové alternativní divadlo II – Jerzy Grotowsky a Tadeusz Kantor P. Oslzlýzk 1/1/22 3-
DIFA:DDBZ305Alternativní divadlo III P. Oslzlýzk 1/1/22 --
DIFA:DDCZ304Společný seminář ateliéru V. Cejpekz 0/2/22 --
DIFA:DRBZ105Autorský seminář II P. Trtílekz 0/1/32 3-
DIFA:DRCZ207Od literatury k divadlu V. Cejpekz 2/0/11 3-
41 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX08Teorie a metody herecké tvorby S. Mackovázk 2/1/12 --
DIFA:DAALX10Vybrané kapitoly z dějin režie S. Mackováz 1/1/22 4-
DIFA:DAALX13Režisér Frank Castorf S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DAALX14Autorský seminář I M. Horoščákz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX19Filozofie S. Mackovázk 1/1/22 --
DIFA:DAALX23Světové mýty S. Mackovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX25Dabingová režie S. Talpováz 1/1/22 --
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 --
DIFA:DAALX63Verš a drama P. Trtílekz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX73Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla S. Mackovázk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX77Evropské mýty S. Mackovázk 2/0/22 --
DIFA:DDBL408Základy televizní režie P. Oslzlýz 1/1/22 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRBL105Autorský seminář II P. Trtílekz 0/1/32 4-
29 kreditů