DIFA SCENOGR Scénografie
Název anglicky: Set and Costume Design
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Sce_Sd:B Scénografie

Úvodní informace / Pokyny

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci

Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

k získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, výtvarného umění, filosofie a divadla jako profilujícího předmětu,

ke zvládnutí výtvarných výrazových prostředků (kresba, malba, grafika, plastika, instalace, akční - umění, foto, video, light design a práce na PC),

k analýze a vizuální transformaci zadaného tématu metodou asociačních řad, k volnému zpracování témat neinterpretační cestou, za použití svébytných forem

k získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní a výtvarné tvorby a světelného designu

 

Syntézou těchto postupů a tvůrčím zaměřením pedagogů se profiluje ateliér zaměřený nejen na klasickou scénografii a kostýmní tvorbu, ale i na tvorbu experimentální, módu a design. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, novými médii a výstavnictvím.

Studium scénografie probíhá na dvou stupních. Během tříletého bakalářského studia student získá základní dovednosti samostatné práce při zrodu představení, je schopen rozebrat text či téma a tvůrčím způsobem zpracovat zadané úkoly při přípravě a realizaci inscenace. Studium obhajuje bakalářskou diplomovou prací a bakalářským uměleckým výkonem.

V navazujícím dvouletém magisterském studiu student samostatně pracuje na osobních tématech a spolupracuje na inscenacích realizovaných ve školním studiu Marta. V magisterském studiu se profiluje osobnost studenta jako samostatného tvůrce i člena tvůrčích realizačních týmů.

Ateliér scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření (FAVU Brno, VUT Brno), diversifikuje potřebné předměty a spolupracuje s pedagogy dalších oborů, kteří obohacují výuku. Účastní se tuzemských a mezinárodních festivalů a výstav.

Vedle plnění akademických úkolů se studenti Ateliéru scénografie pravidelně účastní:

programů v rámci ateliéru: Dny otevřených dveří, Dny scénografie, PQ, ateliérové výstavy a akce, nezávislé projekty a dílny,

programů v rámci školy: předváděčky, představení v divadle Marta, Mezinárodní festival Setkání / Encounter, pouliční divadlo, Slavnost masek, meziateliérové dílny,

programů nad rámec školy : semináře a stáže, spolupráce s jinými fakultami.

 

Charakter studia v ateliéru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje výběr odborníků vyučujících profilové předměty ve svých ateliérech a zaměření jejich odborné činnosti.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny scénografie 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1-
DIFA:DAAZX09Principy režie a dramaturgie M. Horoščákzk 2/0/22 1-
DIFA:DAAZX55Základy práce s médii a na PC -z 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX65Psychologie -z 1/1/22 1-
DIFA:DSCZ101Scénografie I M. Jiráskovázk 0/4/43 1P
DIFA:DSCZ102Kostým I M. Jiráskovázk 0/4/43 1P
DIFA:DSCZ103Kresba, malba I M. Jiráskovákz 0/4/02 1-
DIFA:DSCZ104Modelování I M. Jiráskovákz 0/2/01 1-
DIFA:DSCZ105Technické kreslení I M. Jiráskovákz 0/2/01 1P
DIFA:DSCZ106Základy konstrukce oděvu I M. Jiráskováz 0/2/01 1P
DIFA:DSCZ107Scénické technologie M. Jiráskováz 2/0/01 1P
DIFA:DSCZ109Dějiny jevištní výpravy M. Jiráskovázk 2/0/12 1Z
DIFA:DSCZ110Dějiny odívání I M. Jiráskovázk 2/0/22 1Z
DIFA:DSCZ111Symbolika I M. Jiráskováz 2/0/01 1-
DIFA:DSCZ115Dílny a materiály M. Jiráskováz 0/40/01 1-
DIFA:DSCZ116Fotografie I M. Jiráskováz 0/2/01 1-
DIFA:DSCZ119Grafické techniky M. Jiráskovákz 24/0/0 3 dny.1 1-
DIFA:DSCZX22Vstupní kurz – plenér M. Jiráskováz 0/24/0 3 dny.1 1-
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2-
DIFA:DAALX09Principy režie a dramaturgie M. Horoščákzk 2/0/22 2-
DIFA:DAALX65Psychologie -z 1/1/22 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2Z
DIFA:DSCL101Scénografie I M. Jiráskovázk 0/4/43 2P
DIFA:DSCL102Kostým I M. Jiráskovázk 0/4/43 2P
DIFA:DSCL103Kresba, malba I M. Jiráskovákz 0/4/02 2-
DIFA:DSCL104Modelování I M. Jiráskovákz 0/2/01 2-
DIFA:DSCL105Technické kreslení I M. Jiráskovákz 0/2/01 2P
DIFA:DSCL106Základy konstrukce oděvu I M. Jiráskováz 0/2/01 2P
DIFA:DSCL109Dějiny jevištní výpravy M. Jiráskovázk 2/0/12 2Z
DIFA:DSCL110Dějiny odívání I M. Jiráskovázk 2/0/22 2Z
DIFA:DSCL111Symbolika I M. Jiráskováz 2/0/01 2-
DIFA:DSCL115Dílny a materiály M. Jiráskováz 0/40/01 2-
DIFA:DSCL116Fotografie I M. Jiráskováz 0/2/01 2-
DIFA:DSCL117Grafika na PC I M. Jiráskováz 0/2/01 2-
DIFA:DSCL119Grafické techniky M. Jiráskovákz 24/0/0 3 dny.1 2-
DIFA:DSCL122Scénické technologie M. Jiráskováz 2/0/01 2P
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III V. Cejpekzk 2/0/43 3-
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 3-
DIFA:DRCZ206Filozofie J. Motalz 2/0/22 3-
DIFA:DSCZ201Scénografie II M. Jiráskovázk 0/4/43 3P
DIFA:DSCZ202Kostým II M. Jiráskovázk 0/4/43 3P
DIFA:DSCZ203Kresba, malba II M. Jiráskovákz 0/3/02 3-
DIFA:DSCZ204Modelování II M. Jiráskovákz 0/2/01 3-
DIFA:DSCZ205Technické kreslení II M. Jiráskovákz 0/2/01 3P
DIFA:DSCZ206Konstrukce oděvu II M. Jiráskováz 0/2/01 3P
DIFA:DSCZ207Scénické technologie a materiály M. Jiráskováz 0/2/01 3-
DIFA:DSCZ208Dějiny architektury I I. Boháčzk 2/0/22 3Z
DIFA:DSCZ209Symbolika II M. Jiráskováz 2/0/21 3-
DIFA:DSCZ210Grafika na PC II M. Jiráskovákz 0/2/01 3-
DIFA:DSCZ216Fotografie II M. Jiráskováz 0/2/01 3-
DIFA:DSCZ217Dějiny odívání II M. Jiráskovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DSCZ305Technologie projektu M. Jiráskováz 0/2/01 3P
DIFA:DSCZX14Současné techniky prezentace M. Jiráskováz 0/24/0 3 dny.1 3-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti B. Chládkováz 24/0/01 3Z
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV V. Cejpekzk 2/0/43 4-
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 4-
DIFA:DRCL206Filozofie J. Motalz 2/0/22 4-
DIFA:DSCL201Scénografie II M. Jiráskovázk 0/4/43 4P
DIFA:DSCL202Kostým II M. Jiráskovázk 0/4/43 4P
DIFA:DSCL203Kresba, malba II M. Jiráskovákz 0/3/02 4-
DIFA:DSCL204Modelování II M. Jiráskovákz 0/2/01 4-
DIFA:DSCL205Technické kreslení II M. Jiráskovákz 0/2/01 4P
DIFA:DSCL206Konstrukce oděvu II M. Jiráskováz 0/2/01 4P
DIFA:DSCL207Scénické technologie a materiály M. Jiráskováz 0/2/01 4P
DIFA:DSCL208Dějiny architektury I I. Boháčzk 2/0/22 4Z
DIFA:DSCL209Symbolika II M. Jiráskováz 2/0/21 4-
DIFA:DSCL210Grafika na PC II M. Jiráskovákz 0/2/01 4-
DIFA:DSCL216Fotografie II M. Jiráskováz 0/2/01 4-
DIFA:DSCL217Dějiny odívání II M. Jiráskovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DSCL305Technologie projektu M. Jiráskováz 0/2/01 4P
29 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX313D grafika -z 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX82Obraz a hudba K. Bláhováz 2/0/01 5-
DIFA:DSCZ301Scénografie III M. Jiráskovázk 0/4/43 5P
DIFA:DSCZ302Kostým III M. Jiráskovázk 0/4/43 5P
DIFA:DSCZ304Kresba, malba III M. Jiráskovákz 0/3/01 5-
DIFA:DSCZ306Konstrukce oděvu III M. Jiráskováz 24/0/01 5P
DIFA:DSCZ307Projektová dokumentace M. Jiráskovákz 0/2/22 5P
DIFA:DSCZ308Dějiny architektury II J. Hrabeczk 2/0/22 5Z
DIFA:DSCZ311Výtvarné umění moderny a postmoderny M. Jiráskovákz 2/0/22 5Z
DIFA:DSCZ312Seminář k bakalářské práci M. Jiráskováz 0/2/22 5Z
DIFA:DSCZ314Bakalářská práce M. Jiráskováz 0/0/42 5Z
DIFA:DSCZX21Performance M. Jiráskováz 16/0/0 3 dny.1 5Z
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX313D grafika -z 0/2/22 6-
DIFA:DAALX82Obraz a hudba -z 0/2/22 6-
DIFA:DSCL301Scénografie III M. Jiráskovázk 0/2/23 6P
DIFA:DSCL302Kostým III M. Jiráskovázk 0/2/23 6P
DIFA:DSCL303Bakalářský absolventský projekt M. Jiráskováz 0/4/44 6P
DIFA:DSCL304Kresba, malba III M. Jiráskovákz 0/3/01 6-
DIFA:DSCL306Konstrukce oděvu III M. Jiráskováz 32/0/01 6P
DIFA:DSCL307Projektová dokumentace A. Guzdekkz 0/2/22 6Z
DIFA:DSCL308Dějiny architektury II J. Hrabeczk 2/0/22 6Z
DIFA:DSCL311Výtvarné umění moderny a postmoderny M. Jiráskovákz 2/0/22 6Z
DIFA:DSCL312Seminář k bakalářské práci M. Jiráskováz 0/2/22 6Z
DIFA:DSCL314Bakalářská práce M. Jiráskováz 0/0/164 6Z
DIFA:DSCLX21Performance M. Jiráskováz 0/16/0 3 dny.1 6Z
29 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
10 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 3-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 4-
10 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCZ121Základy světelného designu M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.2 1-
DIFA:DSCZX03Scénografická spolupráce na projektu režisérů M. Jiráskováz 0/2/01 --
DIFA:DSCZX12Stáž v divadle M. Jiráskováz 0/0/02 --
DIFA:DSCZX13Stáž u filmu M. Jiráskováz 0/0/0 1 týden.2 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCLX02Artproject – dramaturgie scénografie M. Jiráskováz 24/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DSCLX03Scénografická spolupráce na projektu režisérů M. Jiráskováz 0/2/01 --
DIFA:DSCLX04Nové materiály a technologie M. Jiráskováz 0/1/11 --
DIFA:DSCZX05Scénografický projekt v HDL, v Martě -z 0/0/010 5-
14 kreditů